Centrum kompetence drážních vozidel

Od roku 2011 působí na DFJP pracoviště CKDV. Pracoviště bylo zřízeno v rámci programu „Centra kompetence“ Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Centrum je zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj. Hlavním zakladatelem centra je Západočeská Univerzita v Plzni spolu s dalšími členy konsorcia: Univerzita Pardubice, ČVUT v Praze, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Eurosignal, a.s., CZ LOKO, a.s., DAKO-CZ, a.s., LEGIOS a.s., MSV elektronika s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., VÚKV a.s., Wikov MGI a.s.

Činnost pracoviště

Činnost pracoviště CKDV při fakultě je orientována na aplikovaný výzkum ve vývoji, stavbě a provozu drážních vozidel.  Tematické okruhy výzkumu jsou následující:

  • výzkum dynamických vlastností drážních vozidel a způsobů snižování namáhání dopravní cesty,
  • výzkum vlastností materiálu a jejich aplikace při stavbě DV a výrobě jejich komponent,
  • výzkum dynamické pevnosti, životnosti DV a jejich komponent,
  • výzkum pro zajištění bezpečného provozu DV,
  • výzkum a vývoj speciálních zařízení pro indikaci poruch jedoucích DV,
  • výzkum hluku a vibrací DV,
  • výzkum adheze a dynamiky pohonu DV,
  • výzkum elektromechanické části pohonu, algoritmů řízení a regulace pohonu DV,
  • výzkum hybridních pohonů různých koncepcí DV, řešení „inteligentního“ vozidla,
  • nové trendy v konstrukci DV a jejich komponent.

V rámci experimentální činnosti CKDV bude např. v laboratořích Výukového a výzkumného centra v dopravě vybudováno Testovací zařízení pro dynamické zkoušky materiálů a spojů pro konstrukce skříně kolejového vozidla, dále Experimentální zařízení pro zkoušení vlastností prvků vypružení vozidel a dalších komponent používaných ve stavbě DV.

0