Fakulta

V roce 1992, byl položen základ k vytvoření Dopravní fakulty v rámci tehdejší Vysoké školy technologické (VŠCHT) v Pardubicích. V tomto roce byla dne 1. října založena Katedra dopravy. Katedru tvořili dva profesoři, dva docenti a jeden odborný asistent. Jejím úkolem bylo připravit otevření Dopravní fakulty. Ta pak zahájila svoji činnost dne 1. dubna 1993 a již téhož roku se uskutečnily první promoce jejích absolventů.

V listopadu 1992 byly zahájeny intenzivní přípravy na realizaci Dopravní fakulty pojmenované na počest Jana Pernera jeho jménem. Byla vytvořena podrobná studijní dokumentace, připraveno personální zabezpečení pedagogické, vědecké, administrativní a technické činnosti fakulty. Vědecká rada VŠCHT projednala a definitivně schválila návrh na zřízení Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP).

Dopravní fakulta Jana Pernera představuje pokračování tradice založené Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou školou železniční Praha a Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině. Touto cestou představuje DFJP kontinuitu tradice vytvořené v roce 1707 založením první veřejné inženýrské školy ve Střední Evropě, nazvané Stavovská inženýrská škola v Praze. Ovšem kořeny technické výuky u nás jdou hlouběji, až do roku 1344 do dob císaře Karla IV. a jsou spojeny se jménem stavitele Matyáše u Arrasu.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Její absolventi jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.

Akademický rok 2002/2003 byl dalším významným rokem ve vývoji Dopravní fakulty Jana Pernera. Na základě souhlasu Akreditační komise České republiky se začalo realizovat tzv. „strukturované studium“, které má tři stupně:

  • Bakalářský studijní program 3709 R „Dopravní technologie a spoje“ (Bc.)
  • Magisterský studijní program 3708T „Dopravní inženýrství a spoje“ (Ing.)
  • Doktorský studijní program 3710V „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (Ph.D.)

Tím byl vytvořen zásadní krok pro začlenění naší fakulty do soustavy celoevropského vysokého školství, umožňující vzájemnou, oboustrannou mobilitu studentů i pedagogů. Toto systémové řešení zvyšuje uplatnění a kariérní možnosti našich absolventů v globálním, silném konkurenčním prostředí.

Dopravní fakulta Jana Pernera má všechny atributy univerzitního pracoviště:

  • doktorské studium,
  • habilitační právo,
  • právo profesorského řízení.

Dopravní fakulta Jana Pernera se také výraznou měrou zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce.

Obrázek: