O fakultě

Historie

Základy k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) byly položeny 1. října 1992, když v rámci tehdejší Vysoké školy technologické (VŠCHT) v Pardubicích vznikla Katedra dopravy. Katedru tvořili dva profesoři, dva docenti a jeden odborný asistent. Už o měsíc později byly zahájeny intenzivní přípravy k otevření samostatné fakulty. Byla vytvořena podrobná studijní dokumentace a připraveno personální zabezpečení její pedagogické, vědecké, administrativní a technické činnosti. Vědecká rada VŠCHT také projednala a definitivně schválila návrh na její zřízení.

Dopravní fakulta, nesoucí jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19.století, oficiálně zahájila činnost ke dni 1.dubna 1993 a ještě téhož roku se konaly první promoce jejích absolventů.

Dopravní fakulta Jana Pernera představuje pokračování tradice založené Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou školou železniční Praha a Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině. Navazuje tak současně na tradici vytvořenou v roce 1707 založením první veřejné inženýrské školy ve Střední Evropě, nazvané Stavovská inženýrská škola v Praze. Kořeny technické výuky u nás jdou nicméně mnohem hlouběji, a to až do roku 1344, do dob císaře Karla IV., a jsou spojeny se jménem stavitele Matyáše z Arrasu.

Obrázek: 
true

Současnost

Dopravní fakulta Jana Pernera (uváděna také jako DFJP) poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i obchodní firmy; výzkumné a projektové organizace; státní správu i školství. Tito, praxí vyhledávaní, odborníci, jsou schopni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické a informační procesy v dopravních a zasilatelských systémech, provozovat internetový obchod, efektivně komunikovat se zákazníky i s nadřízenými orgány, provádět akviziční a spediční činnost, řídit a provádět konstrukční a stavební činnost v oblasti dopravních prostředků a dopravní infrastruktury, navrhovat hnací a elektronické systémy dopravních prostředků, zajišťovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury a zjišťovat jejich vliv na životní prostředí.

Velkou předností fakulty je, že jak teoretická, tak praktická výuka probíhají přímo v areálu kampusu na Stavařově, kde se nachází i veškeré zázemí univerzity (koleje, menza, sportoviště apod.).  Součástí fakulty je i  Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které se nachází v Pardubicích – Doubravicích, (vzdálené jen 20 minut pěší chůze, či 3 zastávky MHD). Studenti tak mají v rámci výuky technických předmětů k dispozici laboratoře s nejnovějším vybavením. Mimo univerzitní kampus má DFJP dislokované pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru na Florenci probíhá výuka kombinované formy některých oborů a v České Třebové, kde probíhá zejména konzultační a výzkumná činnost v oblasti kolejových vozidel.

Díky kombinaci teorie s praxí naši absolventi již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. Dopravní fakulta Jana Pernera tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce.

Od akademického roku 2002/2003 se na základě souhlasu Akreditační komise České republiky začalo na DFJP realizovat tzv. „strukturované studium“, které má tři stupně:

  • Bakalářský studijní program 3709 R „Dopravní technologie a spoje“ (Bc.)
  • Magisterský studijní program 3708T „Dopravní inženýrství a spoje“ (Ing.)
  • Doktorský studijní program 3710V „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (Ph.D.)

Dopravní fakulta Jana Pernera se tak začlenila do soustavy celoevropského vysokého školství, umožňující vzájemnou, oboustrannou mobilitu studentů i pedagogů. Toto systémové řešení zvyšuje uplatnění
a kariérní možnosti našich absolventů v globálním, silném konkurenčním prostředí.

Dopravní fakulta Jana Pernera má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště:

  • doktorské studium,
  • habilitační právo,
  • právo profesorského řízení.

Dopravní fakulta Jana Pernera se také výraznou měrou zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce.

Obrázek: 
true
Obrázek: