Ředitelka Institutu Jana Pernera, o.p.s.
doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
tel: 466 036 091
e-mail: marie.sejkorova@upce.cz

Ing. Milena Foglarová
tel: 224 228 798
e-mail: milena.foglarova@upce.cz

www.perner.cz

Institut Jana Pernera, o.p.s. (dále jen Institut) byl založen Univerzitou Pardubice a Nadací Jana Pernera a registrován u Krajského soudu v Hradci Králové v rejstříku obecně prospěšných společností dne 9. 2. 1999.

Institut poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby v oblasti dopravy a spojů za využití mezinárodní spolupráce:

 • podporou výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti dopravy a spojů, poskytováním stipendií, půjček a příspěvků,
 • podporou rozvoje řešení vědeckých a výzkumných projektů,
 • podporou přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností,
 • rozšiřováním poznatků, informací a vědomostí,
 • rozvojem informačních systémů,
 • podporou publikační činnosti.

Obecně prospěšné služby jsou realizovány formou projektů zaměřených na:

 • výchovně vzdělávací činnost a podporu výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků formou kurzů, specializovaných seminářů, konferencí a licenčního studia, tématicky navazující na poslání Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,
 • řešení vědeckých, výzkumných a racionalizačních projektů a zpracovávání koncepčních materiálů, směřujících k rozvoji dopravní soustavy ČR a jejího začlenění do evropského dopravního systému a navazující na vědeckou činnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,
 • konzultační, poradenská a expertní činnost k podpoře rozvoje bezpečné, spolehlivé a efektivní dopravy a spojů s minimálními vlivy okolí budování kvalitních dopravních, logistických a spojových systémů a služeb a jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu podnikatelských aktivit v dopravě a ve veřejných službách,
 • informační a publikační činnost k rozšiřování poznatků, informací a vědomostí mezi odbornou a širokou veřejnost.

V souladu se statutem vykonává Institut i doplňkovou činnost, na kterou má vydány příslušné živnostenské listy:

 • provozování a organizování školící a vzdělávací činnosti,
 • vědeckovýzkumná, vývojová a expertní činnost,
 • činnost organizačních a ekonomických poradců,
 • nakladatelství a vydavatelství.
0