Služby zákazníkům

Zkušební laboratoř AL DFJP dlouhodobě sleduje spokojenost svých zákazníků a v případě námitky, stížnosti, či reklamace zákazníka, se snaží postupovat efektivně a důsledně tak, aby její zákazník neztratil důvěru. Zkušební laboratoř informuje vždy svého zákazníka o způsobu zjednání nápravy týkající se jeho stížnosti, námitky nebo reklamace.

Postup pro vyřizování stížností, námitek a reklamací týkajících se technické činnosti zkušební laboratoře

  1. Stížnosti je možno uplatnit u vedení zkušební laboratoře nebo u technického vedoucího specializovaného pracoviště. Jedná-li se o reklamaci činnosti zkušební laboratoře, pak je možné tuto stížnost uplatnit nejpozději 5 let od data doručení příslušného protokolu o zkoušce.
  2. Písemně doručená nebo ústně uplatněná stížnost je po té předána manažerovi kvality. Zákazník je průběžně informován o průběhu šetření stížnosti a předpokládanému termínu jeho ukončení.
  3. Výstupy ze stížnosti, jsou vždy sděleny stěžovateli osobou, která nebyla zapojena do daných činností zkušební laboratoře, kterých se stížnost týká. V případě, že se stížnost týká všech pracovníků zkušební laboratoře, pak výsledky oznámí stěžovateli děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.
  4. V případě, že by zákazník požadoval posouzení oprávněnosti stížnosti třetí stranou, poskytne dané specializované pravociště pro toto posouzení příslušné podklady.
  5. Stížnost je považována za vyřízenou po odeslání sdělení o výsledku šetření tomu, kdo ji uplatnil.
0