Podmínky pro přijetí ke studiu

K bakalářskému studiu na DFJP může být přijat uchazeč, který splní všechny požadavky:

 • podání přihlášky ke studiu
 • zaplacení administrativního poplatku
 • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Přihláška ke studiu do 2. kola - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU!

Přihlášky se podávají od 15. 6. do 9. 9. 2018. Uchazeč může podat dvě přihlášky. Elektronická přihláška je dostupná na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Při zadání elektronické přihlášky je možné zvolit elektronické doručování dokumentů. V případě souhlasu bude většina korespondence doručována elektronicky  (dle pravidel určených zákonem) a nebudete muset chodit pro dopisy na poštu. V případě, že nedáte souhlas k elektronickému doručování, bude korespondence posílána klasickou poštou či osobně u zápisu.

Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče.

Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k doplnění. S uchazečem, který ve stanoveném termínu závady neodstraní, bude zastaveno přijímací řízení.

Administrativní poplatek

Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem, online platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A), a to nejpozději do 9. 9. 2018. Administrativní poplatek je nevratný. Administrativní poplatek zaplacený bezhotovostně se automaticky s platbou spáruje. Je nutné uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu. Pokyny k platbě se zobrazí také po uložení elektronické přihlášky.

Pokyny k platbě:

Komerční banka č. účtu: 37030561/0100
název účtu Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
variabilní symbol 5920
konstantní symbol bezhotovostní převod = 308 / platba složenkou = 379
specifický symbol oborové číslo uchazeče z e-přihlášky
převodová pošta Pardubice 530 02

Doložení úspěšného ukončení středoškolského vzdělání

Děkan rozhodne o přijetí uchazeče na základě struktury maturitních předmětů, výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy (2. pololetí).

K tomuto doručí uchazeč nejpozději do 15. 9. 2018 (k tomuto datu musí být dokumenty doručeny, nikoliv teprve zaslány!):

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 • úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy (konečné, ne pololetní)

na adresu: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, oddělení pro vzdělávací činnost, Studentská 95, 532 10 Pardubice.

Děkan bude rozhodovat o přijetí jen těch uchazečů, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání maturitní zkouškou. S uchazeči, kteří nebudou tuto podmínku ke dni 15. 9. 2018 splňovat, nebo s těmi, kteří ji předepsaným způsobem nedoloží, bude zastaveno přijímací řízení.

Přijímací řízení

Od přijímací zkoušky (písemné i ústní) děkan pro následující akademický rok 2018/2019 upustil.

Způsob hodnocení uchazečů

Uchazeči budou hodnoceni podle následujících kritérií:

 • součet průměru z maturitní zkoušky a studijního průměru ze všech předmětů druhého pololetí posledního ročníku střední školy,
 • bonifikace za společnou „státní“ maturitní zkoušku z předmětu matematika nebo za společnou profilovou zkoušku z předmětu matematika+.

Bonifikace zvýhodňuje maturanty z matematiky a bude realizována ve třech hodnotách:

 • 0 bonifikace pro úspěšně maturující z předmětu matematika+,
 • 1 bonifikace pro úspěšně maturující z předmětu matematika (nematurující z předmětu matematika+),
 • 2 uchazeč neskládal maturitní zkoušku z předmětu matematika ani matematika+.

Pro sestavení pořadníku přijatých a nepřijatých budou hodnoty obou kritérií sečteny. Podle dosaženého součtu budou uchazeči seřazeni vzestupně (minimální dosažená hodnota je 2 – nejlepší možný výsledek uchazeče, maximální 10 – nejhorší možný výsledek). Přijímací komisí, jmenovanou a vedenou děkanem DFJP, bude stanoven počet přijatých, přičemž skupinu uchazečů se stejnými součty nelze rozdělit na přijaté a nepřijaté (budou buď všichni přijati, nebo všichni nepřijati). Počet přijatých určí komise na základě expertního odhadu podle dlouhodobých statistických závislostí tak, aby při zápisu bylo rámcově dosaženo předpokládaného počtu reálně přijatých (zapsaných). Bude-li počet uchazečů zjevně menší nebo roven stanovenému počtu přijatých, může děkan od sestavení pořadníku upustit.

Výsledek přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.upce.cz pod univerzitním číslem uchazeče nebo pod rodným číslem uchazeče, a to nejpozději do 18. 9. 2018.

Pokud jste dali v přihlášce souhlas s elektronickým doručováním, přijde vám v případě přijetí email s odkazem, kde si můžete po přihlášení stáhnout rozhodnutí o přijetí. Uchazeči, kteří s tímto způsobem nesouhlasili, obdrží rozhodnutí o přijetí v listinné formě přímo u zápisu.

V případě nepřijetí či zastavení přijímacího řízení (z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení) obdrží uchazeči písemné rozhodnutí děkana doporučenou poštou do vlastních rukou.

Zápisy do 1. ročníku - 2. kolo

Pozvánky na zápis do 1. ročníku se nebudou z časových důvodů posílat ani poštou, ani emailem.

Přijatý uchazeč se dostaví k zápisu, který se bude konat v posluchárně B1 v budově DFJP UPa, Studentská 95 v těchto termínech:

 • všechny obory prezenčního studia ve středu 19. 9. 2018 od 9:00
 • všechny obory kombinovaného studia ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 9:00

S sebou si každý uchazeč přinese psací potřeby a 2 ks průkazových fotografií formátu 35x45 mm. Předpokládaná doba zápisu je 3 hodiny.

Účast na zápise je povinná. Student, který se nemůže z vážných důvodů k zápisu dostavit v daném termínu, může pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí. Nedostaví-li se student (osobně nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia.

Zápisy do 1. ročníku - 1. kolo

Informace o zápisu do 1. ročníku pro studenty přijaté v 1. kole naleznete zde: https://dfjp.upce.cz/zapisy-ar-20182019

0