Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia

K navazujícímu magisterskému studiu na DFJP může být přijat uchazeč, který splní všechny požadavky:

  • podání přihlášky ke studiu
  • zaplacení administrativního poplatku
  • doložení úspěšného ukončení předchozího stupně vzdělání

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Přihláška ke studiu

Termín pro podání přihlášek: 1. 6. - 15. 8. 2018

Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Při zadání elektronické přihlášky je možné zvolit elektronické doručování dokumentů. V případě souhlasu bude většina korespondence doručována elektronicky  (dle pravidel určených zákonem) a nebudete muset chodit pro dopisy na poštu. V případě, že nedáte souhlas k elektronickýmému doručování, bude korespondence posílána klasickou poštou.

Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván (e-mailem) k doplnění. S uchazečem, který ve stanoveném termínu závady neodstraní, bude zastaveno přijímací řízení.

Administrativní poplatek

Poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem, online platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A), a to nejpozději do 15. 8. 2018. Administrativní poplatek je nevratný. Administrativní poplatek zaplacený bezhotovostně se automaticky s přihláškou spáruje. Je nutné uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu. Pokyny k platbě se zobrazí také po uložení elektronické přihlášky.

Pokyny k platbě:

Komerční banka č. účtu: 37030561/0100
název účtu Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
variabilní symbol 5920
konstantní symbol bezhotovostní převod = 308 / platba složenkou = 379
specifický symbol oborové číslo uchazeče z e-přihlášky
převodová pošta Pardubice 530 02

Doložení úspěšného ukončení bakalářského vzdělání

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vzdělání bakalářské nebo magisterské (nenavazující na bakalářské), a to do data uzávěrky podání přihlášek, tj. do 15. 8. 2018 . Do tohoto data musí doručit uchazeči na adresu DFJP úředně ověřené kopie:

  • bakalářského diplomu (popř. magisterského - 5/6 letého - nenavazujícího na bakalářské studium)
  • dodatku k diplomu

Dokumenty musí být k 15. 8. 2018 doručeny, nikoliv teprve zaslány!

Podmínečné přijetí není možné. S uchazečem, který takto kvalifikaci v určeném termínu neprokáže, bude zastaveno přijímací řízení.

Uchazeči, kteří získali bakalářský titul na DFJP, nemusí kopie zasílat, ale v případě přijetí je přinesou přímo k zápisu do studia. S uchazeči, kteří nedoručí k výše uvedenému datu požadované ověřené kopie na adresu DFJP, bude přijímací řízení zastaveno.

Přijímací řízení

Od přijímací zkoušky (písemné i ústní) děkan pro následující akademický rok 2018/2019 upustil.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků v bakalářském studiu. Bodovacími kritérii jsou hodnocení závěrečné práce, státní závěrečné zkoušky a studijního průměru v průběhu studia:

Hodnocená část Hodnocení Bodové ohodnocení
odpovídající obory odlišné obory
Závěrečná práce výborně 20 10
velmi dobře 16 8
dobře 12 6
 
Státní závěrečná zkouška (povinné předměty samostatně) výborně 20 10
velmi dobře 16 8
dobře 12 6
 
Studijní průměr 1,00 až 1,50 včetně 20 10
1,51 až 2,00 včetně 16 8
2,01 až 2,50 včetně 12 6
2,51 až 3,00 včetně 8 4

Kompatibilita (příbuznost s oborem/zaměřením) se hodnotí v každém z bodů a), b) a c) zvlášť. Toto hodnocení provede tříčlenná komise vedená garantem příslušného studijního oboru, jejíž další dva členové jsou jmenováni garantem. Hodnocení proběhne podle materiálů předložených v rámci přijímacího řízení uchazečem (téma a obsah závěrečné práce, předměty státní závěrečné zkoušky, dodatek k diplomu).

Při rovnosti bodů více uchazečů bude doplňkovým kritériem pro určení jejich pořadí nejprve hodnocení závěrečné práce, za druhé hodnocení státní závěrečné zkoušky a za třetí studijní průměr. V konečných podskupinách budou tito uchazeči uspořádáni abecedně, přičemž takovouto podskupinu nelze rozdělit na přijaté a nepřijaté (budou buď všichni přijati, nebo všichni nepřijati).

V případě, že počet uchazečů odpovídá předpokládanému počtu přijatých, může děkan od sestavení pořadníku upustit.

Výsledek přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.upce.cz pod univerzitním číslem uchazeče nebo pod rodným číslem uchazeče, a to nejpozději do 7. 9. 2018.

Pokud jste dali v přihlášce souhlas s elektronickým doručováním, přijde vám v případě přijetí email s odkazem, kde si můžete po přihlášení stáhnout rozhodnutí o přijetí. Uchazeči, kteří s tímto způsobem nesouhlasili, obdrží rozhodnutí v listinné podobě  na zápisu.

V případě nepřijetí či zastavení přijímacího řízení (z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení) obdrží uchazeči písemné rozhodnutí děkana doporučenou poštou do vlastních rukou.

Zápis

Přijatí studenti obdrží pozvánku na zápis emailem, který uvedli ve své přihlášce. Tyto zápisy se budou konat v období 11. 9. 2018 (pro prezenční studium) a 12. 9. 2018 (pro kombinované studium), vždy v 9:00 hod. v posluchárně B1 v budově DFJP UPa, Studentská 95.

Účast na zápise je povinná. Student, který se nemůže z vážných důvodů k zápisu dostavit v daném termínu, může pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí. Nedostaví-li se student (osobně nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia.

Každý si s sebou přinese psací potřeby (ne "gumovací" pero), 2 ks fotografií formátu 35x45 mm a občanský průkaz. Studenti, kteří získali bakalářský titul na DFJP, donesou i obyčejné kopie diplomu a dodatku k diplomu.

Předpokládaná doba trvání zápisu - cca 3-4 hod.

0