Zkušební laboratoř AL DFJP

Počátky Zkušební laboratoře ZL AL DFJP spadají do let 2002 až 2003, kdy vznikl záměr sjednotit jednotlivé komerčně zaměřené experimentální zkoušky jednotlivých katedrách Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice do jedné multifunkční laboratoře a tuto laboratoř podrobit akreditačnímu procesu. Vzhledem k rozmanitosti zaměření byla ustanovena specializovaná pracoviště.

Zkušební laboratoř AL DFJP byla založena na základě rozhodnutí Akademického senátu ke dni 18. 3. 2004 v rámci změny „Statutu Univerzity Pardubice“. V návaznosti na změnu Statutu Univerzity Pardubice byl Směrnicí č. 2/2004 pozměněn Organizační řád Univerzity Pardubice. V rámci této směrnice je vedena Zkušební Laboratoř AL DFJP jako samostatný, nezávislý orgán, postavený na úroveň kateder. Činnost Zkušební Laboratoře AL DFJP byla oficiálně zahájena 30. 6. 2004.

Zkušební laboratoř AL DFJP byla koncem roku 2005 podrobena akreditačnímu procesu a v roce 2006 byla Národním akreditačním orgánem ČIA akreditována. Laboratoř je držitelem platného osvědčení o akreditaci. Akreditovaná zkušební laboratoř AL DFJP je oprávněna užívat akreditační značku i kombinovanou akreditační značku s alfanumerickým kódem L 1472.

Zkušební laboratoř AL DFJP provádí neakreditované i akreditované zkoušky které mají vztah ke vzdělávací činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera. Akreditovana zkouškou je v současné době zkouška Měření jízdních obrysů kol dvojkolí a příčných profilů hlav kolejnic za účelem stanovení kontaktní geometrie dvojkoli kolej s vazbou na vědecko-výzkumnou činnost Oddělení kolejových vozidel. 

Politika zaručující nezávislost, nestrannost a kvalitní zkušební činnost je definována systémem managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, který je popsán v Příručce kvality ZL AL DFJP. Jednotlivé prvky systému zahrnují konkrétní postupy, opatření, povinnosti, odpovědnosti a pravomoci pracovníků při zajišťování funkce systému ve všech oblastech - personální, organizační, technické, informační a kontrolní.

0