Novinky

Dne 17. 4. 2019 se v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pod záštitou děkana fakulty Ing. Zdeňka Němce, Ph.D.  uskutečnil workshop projektu „CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394 - Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)“. Workshopu se zúčastnili členové výzkumných týmů z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty...
Volební výsledek podaných návrhů na kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa na období 2019 - 2022 Návrhy byly navrhovateli podávány v období od 4. 1. 2019 do 18. 1. 2019. Následně volební komise ověřila souhlasy navržených kandidátů s jejich kandidaturou.   Navržení kandidáti na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií, kteří vyjádřili souhlas s jejich kandidaturou: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.   ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou