Publikace detail

Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study
Autoři: Blanař Vít | Eglseer Doris | Lohrmann Christa | Hoedl Manuela
Rok: 2020
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Nutrition
Název nakladatele: Elsevier Science Inc.
Místo vydání: New York
Strana od-do: nestránkováno
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study Objective: The aim of the study was to examine the availability of clinical practice guidelines for malnutrition in hospitals over a period of 6 y and the subsequent use of nutritional interventions in malnourished patients. Methods: This study was conducted as a secondary data analysis of data that were collected from 2012 to 2017 in a quantitative, cross-sectional, multicenter study called the National Prevalence Measurement Quality of Care (LPZ). Data from 15 hospitals and 5650 participating patients were analyzed. Results: The availability of clinical practice guidelines for malnutrition at the institutions increased from 6.7% in 2012 to 100% in 2017 (P < 0.001). The control of compliance to the guidelines increased from 28.6% to 85.7% (P < 0.001) and the documentation of malnutrition risk improved from 63.1% to 87.5% (P = 0.008). In 2017, the intervention ""referral to dietitian"" was used 8.3% more often (P < 0.001). The number of patients who did not receive any intervention decreased from 70% in 2012 to 55.6% in 2017 (P < 0.001). Conclusions: The availability of guidelines on malnutrition increased in participating hospitals over the 6-y study period. Regular controls of adherence to the guidelines positively correlated with their availability. More interventions to treat malnutrition were carried out in 2017. The use of clinical practice guidelines in this study was associated with more interventions treating malnutrition. Clinical practice guidelines; CPG; Availability; Compliance; Interventions; Malnutrition; Risk assessment
cze Změny v dostupnosti klinických doporučených postupů pro malnutrici: 6letá multicentrická studie. Cíl studie: Cílem studie bylo prozkoumat dostupnost klinických doporučených postupů (KDP) pro malnutrici v nemocnicích po 6leté období a stím spojenou realizaci nutričních intervencí u podvyživených pacientů. Metody: Tato studie byla provedena jako sekundární analýza dat, která byla shromážděna od roku 2012 do roku 2017 v kvantitativní, průřezové, multicentrické studii s názvem National Prevalence Measurement Quality of Care (LPZ). Celkem byly analyzovány údaje z 15 nemocnic s počtem 5650 zúčastněných pacientů. Výsledky: Dostupnost klinických doporučených postupů pro podvýživu v institucích se zvýšila ze 6,7 % v roce 2012 na 100 % v roce 2017 (p <0,001). Kontrola dodržování klinických doporučených postupů se zvýšila z 28,6 % na 85,7 % (p <0,001) a záznam rizika malnutrice do dokumentace pacienta se zvýšil ze 63,1 % na 87,5 % (p = 0,008). V roce 2017 byla intervence "odeslání k nutričnímu terapeutovi" použita častěji o 8,3 % (p <0,001). Počet pacientů, u kterých nebyla provedena žádná intervence, se snížil ze 70 % v roce 2012 na 55,6 % v roce 2017 (p <0,001). Závěr: Dostupnost klinických doporučených postupů vzrostla ve zúčastněných nemocnicích za dobu 6let. Pravidelné kontroly dodržování KDP pozitivně korelovaly s jejich dostupností. V roce 2017 bylo provedeno více intervencí k léčbě malnutrice. Použití klinických doporučených postupů v této studii bylo spojeno s větším počtem intervencí k léčbě malnutrice. Klinické doporučené postupy; KDP; Dostupnost; Compliance; Intervence; Malnutrice; Hodnocení rizika