Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení na obsazení míst akademických a výzkumných pracovníků/pracovnic pro:

 

 

Katedru dopravního managementu, marketingu a logistiky

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

Oddělení letecké dopravy

1 místo docenta nebo odborného asistenta

1 místo odborného asistenta (úvazek 0,2)

Oddělení logistiky

1 místo asistenta

 

Katedru technologie a řízení dopravy

Oddělení technologie dopravy

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

Oddělení logistických systémů

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

 

Katedru dopravních prostředků a diagnostiky

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

1 místo docenta nebo odborného asistenta

 

Katedru dopravního stavitelství

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na stavbu a rekonstrukci mostů, železobetonové konstrukce a  konstrukce z betonu (úvazek 0,5)

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zakládání staveb, mechaniku zemin a hornin, geologii a petrografii

1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na železniční stavby, rekonstrukce a údržba železničních staveb

 

Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky

1 místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta na pozici vedoucího katedry

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zabezpečovací techniku v kolejové dopravě

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na elektrickou trakci a řízení trakčních systémů

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na analogové a číslicové elektronické prvky a systémy

 

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

1 místo výzkumného nebo vědeckého pracovníka

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst

Vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, u profesorů jmenování, u docentů habilitace v požadovaném oboru, u odborných asistentů vědecko-akademický titul Dr., Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a  předpoklady pro vědeckou práci. Anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni slovem i písmem výhodou. U vedoucích kateder minimálně 5 let praxe v příslušném oboru. U pozice výzkumného pracovníka je požadováno vysokoškolské vzdělání magisterského stupně technického zaměření.

Všichni zájemci předloží přihlášky (vzor naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa) s doklady o vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, odborným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké, výzkumné a publikační činnosti. V případě vedoucích kateder předloží zájemci současně návrh strategie rozvoje příslušné katedry. Uchazeč na pozici vedoucího katedry, který dosud není akademickým pracovníkem UPa, se současně přihlásí na místo profesora nebo docenta nebo odborného asistenta (podle plnění kvalifikačních požadavků). Veškeré dokumenty doručte do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 10. 6. 2020 na email: aneta.panchartkova@upce.cz nebo na adresu:

 

Univerzita Pardubice

sekretariát děkana

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studentská 95

532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false