Výběrové řízení na místa akademických pracovníků

Děkan

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb.

a Řádem výběrového řízení Univerzity Pardubice
výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:

 

Katedru technologie a řízení dopravy

Oddělení technologie dopravy
1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta
Oddělení logistických systémů
1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

Katedru dopravních prostředků a diagnostiky

Oddělení silničních vozidel
1 místo docenta nebo odborného asistenta
 

Katedru dopravního stavitelství

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na železobetonové konstrukce, konstrukce z betonu a předpjatého betonu
1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zakládání staveb, mechaniku zemin a hornin, geologii a petrografii

Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky

1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na zabezpečovací techniku v kolejové dopravě
1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na elektrickou trakci a řízení trakčních systémů
1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na analogové a číslicové elektronické prvky a systémy

Katedru mechaniky, materiálů a části strojů

1 místo docenta nebo odborného asistenta nebo asistenta

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

1 místo docenta
1 místo odborného asistenta nebo asistenta

Termín nástupu: dle dohody

Kvalifikační požadavky pro obsazení míst

Vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, u profesorů jmenování, u docentů habilitace v požadovaném oboru, u odborných asistentů vědecko-akademický titul Dr., Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc., u asistentů ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a  předpoklady pro vědeckou práci. Anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni slovem i písmem výhodou.

Všichni zájemci předloží přihlášky (vzor naleznete na www.upce.cz v sekci Volná místa – Podklady k výběrovému a přijímacímu řízení na pracovní místa) s doklady o vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, odborným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké, výzkumné a publikační činnosti. Veškeré dokumenty doručte do 30 dnů od zveřejnění (tj. do 18. 10. 2019) na email: lucie.tucauerova@upce.cz nebo na adresu:

Univerzita Pardubice
Tajemník Dopravní fakulty Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Výběrové řízení