Výzkumný tým Evy Schmidové

VÝZKUMNÝ TÝM SE ZABÝVÁ


 • materiálovým inženýrstvím především v oblasti dopravních prostředků a infrastruktury
 • hlavní oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou:

  • chování materiálů za vysokých rychlostí deformací
  • analýzy mezních stavů a degradace ocelí při provozním zatížení
  • monitorování plastické kapacity materiálů pro vnější části karoserií
  • svary (lepené spoje) vysokopevných materiálů pro bezpečnostní prvky karoserií
  • metalografické a fraktografické analýzy provozně porušených součástí
  • vývoj materiálů se zvýšenou kontaktně-únavovou odolností

VÝZKUMNÝ TÝM


Vedoucí výzkumného týmu:

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

Ing. Filip Klejch

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

Ing. SunilKumar MR, Ph.D.

Ing. Petr Hanus, Ph.D.

Ing. Michal Schmid

Ing. Tomáš Mejtský

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

Ing. Jakub Zajíc

VYBRANÉ PUBLIKACE


Schmid, M., Paščenko, P., Bozkurt, F., & Petržela, P. (2022). Importance of Three-Dimensional Vehicle Heat Exchanger Modeling. Journal of Thermal Science and Engineering Applications14(7).


Schmidová, E., Neslušan, M., Ondruš, J., Trojan, K., Pitoňák, M., Klejch, F., & Ramesha, S. K. (2021). Monitoring of Plastic Straining Degree of Components Made of Interstitial Free Steel after Uniaxial Tensile Test by the Use of Barkhausen Noise Technique. Steel research international93(5), 2100597.


Schmidová, E., Paščenko, P., Culek, B., & Schmid, M. (2021). Premature failures of railway axles after repeated pressing. Engineering Failure Analysis123, 105253.


MR, Sunilkumar, S, Schmidova, E., Konopík, P., & Melzer, D. (2021). Fracture toughness examination of dual‐phase and interstitial free steel using essential work of fracture method. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures44(12), 3272-3288.


Schmidová, E., Kumar, M. S., Schmid, M., & Bozkurt, F. (2020). Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds. Engineering Failure Analysis116, 104708.


Fatih, B., Schmidová, E., & MR, S. K. (2020). The Effect of Welding Parameters on Static and Dynamic Behaviors of Spot Welded Ti6Al4V Sheets. Journal of Materials Engineering and Performance, issue: October 2020.


M R, S. - Schmidová, E. - V Londe, N. Fracture toughness of dual phase DP450 steel using the essential work of fracture method. In International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). Tamil Nadu: Transstellar journal publications and research consultancy private limited, 2020.


MR, S. K., Schmidova, E., Konopík, P., Melzer, D., Bozkurt, F., & V Londe, N. (2020). Fracture toughness analysis of automotive-grade dual-phase steel using Essential Work of Fracture (EWF) method. Metals, 10(8), 1019.


Schmid, M. Windshield Defrost Simplified CFD Model. Production Engineering Archives, 2019, 25.


Schmidová, E. - Hojka, P. - Culek, B. - Klejch, F. - Schmid, M. Dynamic Strength and Anisotropy of DMLS Manufactured Maraging Steel: Communications, 2019, vol. 21, no. 3, s. 35-39. ISSN: 1335-4205.

VYBRANÉ PROJEKTY


2021 – 2024 Prediktivní údržba kolejové dopravní cesty, TAČR, Program Doprava 2020+


2019 – 2022 Nedestruktivní stanovení limitního přetvoření výlisků při lokalizaci deformace, projekt Škoda Auto, a.s.


2019 – 2022 Národní centrum kompetence Josefa Božka (NCKJB), TAČR, Program Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence


2016 – 2021 3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS, MPO, Program TRIO


2017-2019 Eliminace provozních poruch náprav kolejových vozidel, TAČR, program EPSILON


2012-2019: Centrum kompetence drážních vozidel, TAČR TE01020038, program Centra kompetence

AKTIVITY


Zásadní pro výzkumné práce týmu je spolupráce s průmyslovými partnery; analýzy  provozních havárií a požadavky na identifikaci mechanizmů porušení jsou motivací pro vývoj nových materiálových a technologických řešení.  

V oblasti analýz mechanické odezvy materiálů s aplikací pro automotive  jsou aktuálně hledány cesty nedestruktivní identifikace mezního stavu vyčerpání plasticity při lokalizované deformaci specifických materiálů, terých plastická odezva je řízená anizotropií. Vývoj nových materiálových řešení je orientován na možnosti tvorby vrstvených funkčních ploch pro kontaktně-únavové namáhání, tj.   směrem k železniční aplikaci.   

Výzkumné práce týmu se promítají do  výuky předmětů materiálového inženýrství od základů  vnitřní stavby a principů mechanické odezvy materiálů v bakalářském a magisterském studijním programu Dopravní technika až po výuku mezních stavů v doktorském studijním programu Dopravní prostředky a infrastruktura. Disertační práce jsou provázány s aktuálně řešenými výzkumnými projekty a doktorandi se tak stávají  členy  výzkumného týmu.

0