Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) je nedílnou součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a představuje unikátní a vysoce specializované pracoviště nedaleko univerzitního kampusu.Význam centra spočívá především v jeho moderně vybavených učebnách a laboratořích, které podporují vědeckou a výukovou činnost zejména v oblasti technických
oborů v souvislosti s dopravou. Úzká spolupráce se společnostmi a organizacemi působícími v oblasti dopravy v rámci regionu i celé ČR umožňuje navázání teorie na potřeby a zkušenosti z praktické sféry a nabízí tak nejen studentům fakulty nové možnosti a komplexnější pohled na celou problematiku. VVCD bylo vybudováno z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, rozpočtu ČR a zdrojů Univerzity Pardubice v letech 2011–2013 jako strategicky významné odborné centrum rozvíjející vzdělávání a výzkumné aktivity, jediné tohoto charakteru v širokém regionu.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem

Projekt č. CZ. 1.05/4.1.00/04.0137

false

Záměrem projektu Výukového a výzkumného centra v dopravě je :

 • vytvoření strategicky významného odborného centra rozvíjejícího vzdělávací a výzkumné aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera jako jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu
 • využití nejmodernějšího vybavení dostupného v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků pro zkvalitnění vzdělávací přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v regionu v oblasti dopravy a zkušebnictví
 • rozvoj multi-disciplinarity tvůrčích a vzdělávacích činností v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství 

Odborné zaměření :

 • Inženýrské dopravní stavby (sekce DS)
 • Dopravní prostředky – kolejová vozidla (sekce DP-KV)
 • Dopravní prostředky – silniční vozidla (sekce DP-SV)
 • Dopravní prostředky – měření a diagnostika (sekce DP-D)
 • Dopravní prostředky – elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (sekce DP-E)
 • Materiály a mechanika (sekce MM)
 • Dynamický zkušební stav (sekce DZS)

 Kapacita :

 • 3 učebny, jedna z nich specializovaná pro 120 studentů
 • 22 lehkých a těžkých laboratoří pro 130 studentů v jednom časovém úseku
 • zázemí pro výuku a akademické pracovníky

Vybavení :

 • laboratorní technika v oblasti dopravních staveb, dopravních prostředků,
 • materiálového inženýrství, hydrauliky a elektrotechniky
 • dynamický zkušební stav
 • lis na pevnostní a ohybové zkoušky
 • sklopná plošina pro automobily
 • instrumentovaný tvrdoměr
 • dynamometr

 Výuková a výzkumná zařízení zabývající se :

 • vlastnostmi stavebních hmot, konstrukcí dopravních staveb, geologickými a geotechnickými vlivy na dopravní stavby
 • teorií dopravních vozidel z pohledu konstrukce, hydrauliky, diagnostiky, elektriky a elektrotechniky
 • zkoumáním složení materiálů, jejich opotřebení, degradace, mezních stavů a životnosti
 • zkoumáním, ověřováním a testováním statických a dynamických vlastností reálných konstrukcí a jejich částí v laboratorních podmínkách odpovídajících skutečnému chování při provozu

 

Finanční dotace po schválení podstatné změny projektu:
Celkové způsobilé výdaje:   198 139 193 Kč
Z toho: Strukturální fondy:  168 418 314 Kč

             Státní rozpočet:         29 720 879 Kč
lokalita: Technologický areál Univerzity Pardubice - Doubravice
celková zastavěná plocha:  2 315 m2
celková užitná plocha:         3 713 m2

WWW odkazy :
https://www.upce.cz/

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

Novinky sledujte na našem Facebooku:

false
0