Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20_12_08_dt_promo_069-edit_181964.jpg

Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) je součástí Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a představuje unikátní specializované pracoviště pro výuku a výzkum v oblasti technických oborů souvisejících s dopravou. VVCD disponuje učebnami a laboratořemi s moderním vybavením a speciálními, mnohdy jedinečnými technologiemi. Poskytuje zázemí pro laboratorní výuku na DFJP a je střediskem experimentální činnosti ve výzkumných projektech a zakázkách smluvního výzkumu.

Úzká spolupráce s organizacemi, výzkumnými pracovišti a průmyslovými partnery působícími v oblasti dopravy umožňuje navázání teorie na potřeby a zkušenosti z praktické sféry a nabízí tak nejen studentům fakulty nové možnosti a komplexnější pohled na studovanou problematiku. VVCD bylo vybudováno z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a zdrojů Univerzity Pardubice v letech 2011–2013 jako strategicky významné odborné centrum pro rozvíjení vzdělávacích a výzkumných aktivit.

Budova

VVCD sídlí ve dvoupodlažní budově v Technologickém areálu Doubravice. K budově přísluší parkoviště a zpevněná plocha využitelná i pro práci a výzkum, a dokonce krátký úsek úzkorozchodné železniční tratě.

Laboratoře

V budově VVCD se nachází těžké a lehké laboratoře s přilehlými velíny a suterénními zkušebními prostory. Pro manipulaci s rozměrným zařízením a zkoušenými objekty lze využít jeřáby v některých laboratořích.

Učebny

Na VVCD se nachází dvě posluchárny o kapacitě 2 × 60 míst a menší výukové prostory ve specializovaných učebnách a laboratořích.

Počítačové učebny

K dispozici jsou tři počítačové učebny o celkové kapacitě 37 míst, využívané pro práci s technickým softwarem – CAD, výpočty MKP, simulace jízdy vozidel a další.

Technické zázemí

Součástí VVCD jsou dílny a přípravny vybavené technologiemi pro přípravu zkušebních vzorků, úpravy zkušebních zařízení i běžnou údržbu a opravy.

Zaměstnanci

Činnost VVCD zajišťuje 12 akademických a neakademických pracovníků. Kromě nich na VVCD vyučují a provádí výzkum pracovníci kateder DFJP.

Výukové a výzkumné centrum v dopravě se podle odborného zaměření člení do sedmi sekcí, jejichž popis najdete na samostatné stránce. V souhrnu pokrývají oblasti silničních a kolejových vozidel, dopravních staveb, elektrotechniky a elektroniky, jakož i materiálového inženýrství v dopravních aplikacích. Díky soustředění laboratoří do jednoho fakultního pracoviště a jedné budovy sekce efektivně spolupracují na řešení komplexních úloh týkajících se dopravní techniky.