Výuková a výzkumná činnost VVCD je tematicky rozčleněna do sedmi sekcí s přímou návazností na katedry Dopravní fakulty Jana Pernera. Činnost jednotlivých sekcí je propojena, důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a komplexnost.

Dynamický zkušební stav (DZS)

 • Experimentální výzkum statických a dynamických vlastností konstrukcí kovových i nekovových
 • Stanovení únavových vlastností konstrukcí nebo materiálů
 • Testy materiálových vlastností při rázu rychlostí až 15 m/s
 • Experimentální měření napjatosti konstrukce (tenzometricky, opticky)
 • Testování konstrukčních uzlů vozidel

Inženýrské dopravní stavby (DS)

 • Stanovení pevností betonů za různých klimatických podmínek, ultrazvuková diagnostika
 • Degradace stavebních hmot (stárnutí, extrémní teploty)
 • Měření podélných a příčných nerovností vozovky
 • Hodnocení geotechnických vlastností v plném rozsahu
 • Nedestruktivní diagnostika dopravních staveb (georadar)

Dopravní prostředky – kolejová vozidla (DP-KV)

 • Výzkum v oblasti kontaktu kolo–kolejnice a adheze kolejových vozidel
 • Výzkum systémů pro měření sil v kontaktu kola a kolejnice
 • Hodnocení maziv a modifikátorů tření pro kontakt kolo–kolejnice
 • Hodnocení adhezivního a abrazivního opotřebení

Dopravní prostředky – silniční vozidla (DP-SV)

 • Výzkum jízdní dynamiky a stability silničních vozidel
 • Hodnocení maziv a olejů
 • Výzkum adhezních a deformačních vlastností pneumatik
 • Analýza dopravních nehod

Dopravní prostředky – Měření a diagnostika (DP-D)

 • Měření mechanických veličin – síla, zrychlení, dráha, délka, úhel, mechanické napětí
 • Výzkum vlastností tlumicích a pružicích prvků vozidel
 • Výzkum hlukových vlastnosti vozidel

Dopravní prostředky – elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (DP-E)

 • Výzkum hnacích soustav (pohonů vozidel)
 • Výzkum řízení spalovacího procesu a přenosu energie na vozidlech
 • Výzkum řídících struktur vozidla
 • Výzkum trakční energetiky a přenosu energie na jedoucí vozidlo

Materiály a mechanika (MM)

 • Strukturní a fázové analýzy kovových materiálů, chemické mikroanalýzy
 • Makro- a mikrofraktografické analýzy
 • Zkoušky kontaktní únavy a adhezivního opotřebení materiálů
 • Hodnocení mechanických vlastností – statické, rázové (vč.kryogenních teplot), dynamické tahové zkoušky, indentační zkoušky
 • Analýzy degradačních mechanizmů, provozního poškozování
 • Hodnocení metalurgické kvality a tepelného zpracování (mikročistoty, chemické homogenity, stavby zrn apod.)
 • Hodnocení svarových spojů, vývoj a optimalizace technologií svařování se zaměřením na heterogenní svarové spoje
0