Sekce

Výuková a výzkumná činnost VVCD je tematicky rozčleněna do sekcí s přímou návazností na katedry Dopravní fakulty Jana Pernera. Činnost jednotlivých sekcí je propojena, důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a komplexnost.

 

 

Sekce :
Dynamický zkušební stav (DZS)

Zaměření sekce :

 • experimentální výzkum statických a dynamických vlastností konstrukcí kovových i nekovových
 • stanovení únavových vlastností konstrukce nebo materiálu
 • testy materiálových vlastností při rázu rychlostí až 15 m/s
 • experimentální měření napjatosti konstrukce (tenzometricky, opticky)
 • testování konstrukčních uzlů vozidel

Sekce :
Inženýrské dopravní stavby (DS)

Zaměření sekce :

 • stanovení pevností betonů za různých klimatických podmínek, ultrazvuková diagnostika
 • degradace stavebních hmot (stárnutí, extrémní teploty)
 • výzkum podélných nerovností vozovky
 • výzkum geotechnických vlastností (v plném rozsahu)
 • nedestruktivní diagnostika dopravních staveb (georadar)

Sekce :
Dopravní prostředky – kolejová vozidla (DP-KV)

Zaměření sekce :

 • výzkum v oblasti adheze kolejových vozidel
 • výzkum systémů pro měření sil v kontaktu kola a kolejnice
 • výzkum adhezivního a abrazivního opotřebení

Sekce :
Dopravní prostředky – silniční vozidla (DP-SV)

Zaměření sekce :

 • výzkum jízdní dynamiky a stability vozidel
 • výzkum maziv a olejů
 • výzkum adhezních a deformačních vlastností pneumatik
 • analýza dopravních nehod

Sekce :
Dopravní prostředky – měření a diagnostika (DP-D)

Zaměření sekce :

 • měření (síla, zrychlení, dráha, délka, úhel, mechanické napětí)
 • výzkum vlastností tlumicích a pružicích prvků vozidel
 • výzkum hlukových vlastnosti vozidel

Sekce :
Dopravní prostředky – elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (DP-E)

Zaměření sekce :

 • výzkum hnacích soustav (pohonů)
 • výzkum řízení spalovacího procesu a přenosu energie na vozidlech
 • výzkum řídících struktur vozidla
 • výzkum trakční energetiky a přenos energie na jedoucí vozidlo

Sekce :
Materiály a mechanika (MM)

Zaměření sekce :

 • strukturní a fázové analýzy kovových materiálů, chemické mikroanalýzy
 • makro a mikrofraktografické analýzy
 • zkoušky kontaktní únavy a adhezivního opotřebení materiálů
 • hodnocení mechanických vlastností - statické, rázové (vč.kryogenních teplot), dynamické tahové zkoušky, indentační zkoušky
 • analýzy degradačních mechanizmů, provozního poškozování
 • hodnocení metalurgické kvality a tepelného zpracování   (mikročistoty, chemické homogenity, stavby zrn apod.)
 • hodnocení svarových spojů, vývoj a optimalizace technologií svařování se zaměřením na heterogenní svarové spoje
Obrázek: