Hlavní výzkumnou činností našeho pracoviště je řešení účelových projektů financovaných z veřejných zdrojů. Kromě toho ale zpracováváme i komerční zakázky – ať už se jedná o standardizované experimentální zkoušky menšího rozsahu, nebo inovativní úlohy smluvního výzkumu. Zákazníkům nabízíme vysokou odbornost a komplexní přístup k řešení problémů zasahujících různé oblasti dopravní techniky.

Níže uvádíme stručný přehled našich nejvýznamnějších aktivit komerčního výzkumu od roku 2014, kdy jsme zahájili činnost.

Zatěžovací zkoušky konstrukcí

VVCD disponuje dynamickým zkušebním stavem a dalším laboratorním vybavením pro zkoušky součástí a konstrukcí pod statickým i únavovým zatížením. Zkoušeli jsme například únosnost železobetonového segmentu či silové zatížení klanic návěsu pro dopravu dřeva. Zatím největším vzorkem byla část ocelového mostu se speciálním roštem a kolejovým polem.

Zákazníci: Ghent University (Belgie), Victor Buyck Steel Construction (Belgie), Hořické strojírny spol. s r.o., Ing. Ivan Šír - Projektování dopravních staveb a.s.

Zkoušky mechanických vlastností materiálů

Provádíme zkoušky pevnosti a dalších mechanických vlastností materiálových vzorků. Máme rozsáhlé zkušenosti se speciálními vysokopevnými materiály a svarovými i lepenými spoji, například pro karoserie automobilů. Vzorky můžeme podrobit tahové zkoušce při vysoké rychlosti ("rychlá trhačka") v kombinaci s nízkými i vysokými teplotami.

Zákazníci: Škoda Auto a.s., Iveco Czech Republic, a.s., Techplast, a.s.

Metalografické a fraktografické analýzy

Zabýváme se analýzou struktury materiálů a hodnocením metalurgické kvality, naše nástroje nám umožňují zjišťovat chemické složení v malých objemech materiálu. Analýzy mohou navazovat na pevnostní či jiné zkoušky materiálových vzorků. Na základě rozboru lomových ploch součástí porušených v provozu vyšetřujeme příčiny porušení.

Zákazníci: DAKO-CZ, a.s., VÚKV a.s., Ghent University (Belgie), Kiekert-CS, s.r.o. a další

Laboratorní geotechnické zkoušky

Při výstavbě a rekonstrukci dopravních staveb je zapotřebí vyšetřit mechanické vlastnosti zemin a hornin, které se v místě stavby nacházejí. V laboratořích dopravního stavitelství provádíme zkoušky a analýzy vzorků ze sond ke stanovení všech potřebných geotechnických ukazatelů (zrnitost, únosnost, zhutnitelnost apod.).

Zákazníci: GeoEko, s. r. o., Global - Geo, s.r.o., NDCon s.r.o., Sudop Praha a.s. a další

Zkoušky vlastností prvků vypružení vozidel

Charakteristiky vypružení pro kolejová či silniční vozidla nelze vždy s dostatečnou přesností určit výpočtem, zvláště jedná-li se o složitější sestavy a kombinace různých směrů zatěžování. Máme zkušenosti s měřením příčné tuhosti pružin flexi-coil včetně speciálních pryžových podložek různých tvarů, jaké se používají v konstrukci moderních kolejových vozidel. Měli jsme na zkušebně i celou sestavu primárního vypružení vozidla včetně kyvného ramene s kloubem a zjišťovali jsme reálné charakteristiky tohoto konstrukčního uzlu.

Zákazníci: VÚKV a.s., Škoda Transportation a.s., CZ-LOKO, a.s.

Měření na silničních a kolejových vozidlech

Výzkumné aktivity VVCD se neomezují na laboratorní experimenty s částmi vozidel, nýbrž zahrnují i zkoušky přímo na vozidlech za jízdy, ať už se jedná o vozidla kolejová, nebo silniční. Měřili jsme například na brzdové jednotce na tramvaji, na vozidle pro vojenské účely nebo na silničním oplenu pro dopravu dřevěné kulatiny.

Zákazníci: DAKO-CZ, a.s., SVOS, spol. s r. o., Hořické strojírny spol. s r.o., Policie ČR

Hodnocení tuhých maziv pro kontakt kolo–kolejnice

V laboratořích kolejových vozidel a materiálů provádíme hodnocení vlivu tuhých maziv a modifikátorů tření pro kontakt kola a kolejnice. Standardně provádíme srovnávací zkoušky podle EN 16028 pro zjištění vlivu na součinitel tření. Podmínky a postup zkoušky můžeme upravit podle požadavků zákazníka. Lze provést zkoušky ve větším měřítku pro zjišťování spotřeby maziva, měření hmotnostních úbytků kotoučů nebo metalografické rozbory kotoučů po testu.

Zákazníci: Sklenář s.r.o., MBM Industry & Rail Tech GmbH (Rakousko), Dipostel (Francie)

Analýzy provozních hmot

Provádíme testování olejů, paliv a dalších provozních kapalin používaných zejména v dopravních prostředcích. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje měření viskozity, hustoty, bodu vzplanutí a dalších fyzikálních vlastností a ukazatelů používaných v diagnostice provozních hmot.

Zákazníci: DAKO-CZ, a.s., Global Recycling a.s., Werba-Chem GmbH


Další řešené zakázky

false
0