Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_09_26_dfjp_006-edit_199049.jpg
 • Optimalizace a modelování technologických a logistických procesů v jednotlivých druzích dopravy.
 • Tvorba plánů dopravní obslužnosti a bezbariérového prostředí v systému veřejné osobní dopravy.
 • City logistika s ohledem na doručování zásilek v rámci poslední míle (zohlednění e-commerce, alternativní způsoby doručování s ohledem na Green deal, kalkulace emisí apod.) 
 • Bezpečnost a krizový management v sektoru dopravy.
 • Informační systémy pro tvorbu jízdních řádů v železniční dopravě.
 • Uplatnění metod operačního výzkumu v dopravních a logistických systémech.
 • Pohonné, napájecí a akumulační systémy pro elektrická silniční a kolejová vozidla.
 • Systémy souvislého napájení s měničovými napájecími stanicemi pro drážní soustavu 25 kV 50 Hz. 
 • Řídicí systémy kolejových vozidel.
 • Interakce kolejové vozidlo – kolej (experimentální i teoretický výzkum, účinky vozidla na dopravní cestu, simulace jízdy vozidla, bezpečnost, adheze, kontaktní geometrie dvojkolí - kolej).
 • Problematika bezpečnosti silničního provozu (analýza nehod, experimentální ověření, simulace).
 • Pevnosti konstrukcí dopravních prostředků (statická a dynamická pevnost, životnost, crashová odolnost, speciální testovací zařízení, testování prvků vypružení).
 • Diagnostika dopravních prostředků (tribotechnická diagnostika, wayside diagnostika vozidel, analýza hluku, vibrací a opotřebení).
 • Výzkum ztráty stability tenkostěnných konstrukcí s aplikací na karosérie a bezpečnostní prvky dopravních prostředků.
 • Výzkum chování vysokopevnostních ocelí při CRASH testu pro automotive.
 • Diagnostika dopravních staveb pomocí georadaru, FWD (včetně 3D).
 • Statické i dynamické zkoušky kovových a betonových prvků mostních konstrukcí nebo jejich zmenšených modelů se zaměřením zejména na únavu materiálu.
 • Numerické analýzy dopravních staveb a jejich konstrukčních prvků při zatíženích.
 • Integrace subsystémů veřejné hromadné dopravy, tvorba plánů dopravní obslužnosti, optimalizace linkového vedení a časových rozvrhů.
 • Simulace technologických procesů v železniční dopravě, modelování poptávky po přepravě, posuzování kapacity infrastruktury, modelování dopravně-rozhodovacích problémů.
 • Územní plány (část doprava), plány udržitelné mobility, organizace dopravního prostoru, posuzování křižovatek, pasportizace pozemních komunikací, dopravní průzkumy.
 • Metodologie zpracování průzkumů v dopravě a v souvisejících oblastech.
 • Legislativní rámec v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb.
 • Provoz a údržba kolejových a silničních vozidel.
 • Bezpečnost provozu silničních a kolejových vozidel.
 • Výcvik a základní zkoušky techniků letadel.
 • Výpočtové modelování a experimentální ověřování dopravních prostředků a jejich součástí (pevnost, jízdní vlastnosti).
 • Hluk a vibrace – měření a analýza dat, predikce technického stavu.
 • Tribotechnická diagnostika - zkoušení provozních hmot, modifikátorů tření a adheze.
 • Sériová a paralelní diagnostika silničních vozidel.
 • Měření a analýzy v oblasti energetiky provozu elektrických silničních a kolejových vozidel.
 • Simulační analýzy pohonů a napájecích systémů pro elektrická silniční a kolejová vozidla.
 • Hodnocení jakosti materiálů a makro i mikrostruktury kovů v dopravních aplikacích.
 • Pozemní komunikace - posuzování krytů i podkladních vrstev vozovek v návaznosti na poruchy, zbytkovou živostnost, FWD (pohon přední nápravy).
 • Pozemní komunikace - provedení nedestruktivní diagnostiky, georadarová měření.
 • Pozemní komunikace - návrh sanací.