Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

013_5_113660.png

Katedra dopravního stavitelství zabezpečuje výuku v rámci bakalářskéhomagisterského studijního programu Dopravní stavitelství. Úspěšní absolventi mohou pokračovat i v doktorském studijním programu Dopravní prostředky a infrastruktura.

V rámci výuky odborných předmětů programu Dopravního stavitelství předáváme studentům znalosti o navrhování/projektování, posuzování a hodnocení dopravních staveb, kterými jsou zejména mostní a tunelové konstrukce, pozemní (silniční) komunikace, železniční dráhy (vč. městských), zakládání staveb. Součástí výuky kromě profesně zaměřených předmětů jsou i nezbytné teoreticky a experimentálně zaměřené výukové předměty, kterými jsou např. Statika stavebních konstrukcí, Pružnost a pevnost, Metody konečných prvků, Geotechnika, Geologie, Experimentální analýza.

Zaměření katedry lze rozdělit do směrů:

  • ocelové konstrukce
  • betonové konstrukce
  • pozemní komunikace
  • železniční dráhy
  • geotechnika a zakládání staveb.

Studium


Studium

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. 

Cílem magisterského studia je připravit absolventa na uplatnění ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.

Státní závěrečné zkoušky

Studium oboru Dopravní stavitelství se v souladu s § 45 a § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské, resp. diplomové práce.

Státní závěrečné zkoušky se na Katedře dopravního stavitelství konají dvakrát ročně, v únoru a červnu.

Věda a výzkum


Vědecká činnost

Tvůrčí, vědeckovýzkumná činnost na Katedře dopravního stavitelství probíhá formou řešení grantů, projektů, publikováním nových vědeckých poznatků v odborných časopisech, vystoupeních na konferencích a tvorbě učebních pomůcek, vysokoškolských skript a monografií. Významnou částí vědecko-výzkumné činnosti katedry je řešení grantů v rámci GA ČR, výzkumného záměru a projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a spojů. Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra Dopravního stavitelství je členem Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury a Technologické platformy silniční dopravy.

Laboratoře a PC učebny

V prostorách laboratoře Katedry dopravního stavitelství probíhají zkoušky stavebních hmot a zemin včetně písemného vyhodnocení a zpracovávání. Vybavení laboratoře umožňuje posuzovat a zkoušet materiály, které se používají při výstavbě liniových a umělých dopravních staveb, případně se zde budou konat zkoušky související s diagnostikou staveb. Laboratoře slouží pro praktické výuky ve cvičeních a to v obvyklém rozsahu 2–4 hodiny denně. V období zpracovávání bakalářských prací se počítá s velmi intenzivním využitím a to podle druhu praktického zadání, které si studenti vyberou. V roce 2008 byl pořízen nový 300 tunový lis s lámací dráhou z prostředků FRVŠ.

Naši absolventi

„Díky studiu Dopravního stavitelství jsem získal kvalifikovaný přehled o všech odvětvích z oboru. Napříč všemi fázemi, od návrhu po realizaci. Také se mi velmi líbila svoboda výběru při specializaci.“
Ing. Aleš Bělík
Hrochostroj a.s. člen skupiny enteria a.s., obchodní manažer
belik.jpg
„Studium Dopravního stavitelství mi dalo nejen potřebné odborné znalosti, ale hlavně schopnost ‚umět si poradit‘. Díky němu jsem rovněž dokázala dosáhnout dalších úrovní v odborném vzdělávání.“
Ing. Jindra Flanderková
Stavební dozor na stavbách pozemních komunikací
flanderkova.jpeg
„Po ukončení studia na Katedře dopravního stavitelství jsem byl připravený na práci, i na život. Těším se na spolupráci s každým dalším absolventem, který přibude do naší skupiny.“
Ing. Ondřej Joska
Předseda představenstva ve společnosti ventio holding a.s.
joska.jpg

„Studium oboru Dopravního stavitelství je jako vektor. S určeným působištěm udává vašemu životu velikost, směr a smysl. Díky tomuto můžete cesty budovat i prožívat.“
Ing. Šárka Kubcová
Technické služby Hradec Králové, náměstkyně ředitele pro správu místních komunikací, veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace
kubcova.jpg
„Studium na Dopravní fakultě Jana Pernera bylo dobrým stavebním základem pro budoucí realizaci dopravních staveb.“
Ing. Martin Lukeš
SWIETELSKY stavební s.r.o., ředitel oblasti Pardubice
lukes.png
„Na začátku nám bylo řečeno, že na konci budeme elita. Stále o tom do jisté míry pochybuji (sebekritika je důležitá), ale konfrontace s realitou mě přesvědčuje o tom, že jsme rozhodně nad průměrem.“
Ing. Vojtěch Mareš
ŘSD ČR Správa Pardubice, investiční referent oddělení výstavby
mares.jpg

„Díky studiu na pardubické Dopravní fakultě jsem se mohl podílet na projektové přípravě významných dopravních staveb v České republice a na Slovensku.“
Ing. Václav Marvan
KOMOVIA s.r.o., jednatel
marvan.jpg
„Na katedře se mi líbila hlavně její komplexnost, vysoká odbornost přednášejících a také, že jsme měli skvělou partu spolužáků. Každý jsme se po studiu zaměřil na trochu něco jiného z dopravního stavitelství. S mnohými z nich spolupracuji i nyní a setkáváme se na stavbách.“
Ing. Luboš Netolický
Chládek a Tintěra Pardubice a.s., stavbyvedoucí – mostní stavby
netolicky.jpg
„Získal jsem komplexní informace z oblasti dopravy a dopravních staveb, ale hlavně jsem neustále trénoval odolnost proti stresu z toho, že něco není tak, jak teoreticky být má.“
Ing. Michal Šobr
PRODIN a.s., DRAWINGS s.r.o., projektant kolejových staveb
sobr.jpg

„Dopravní fakulta Jana Pernera mi pomohla získat obecný přehled v realizaci staveb.“
Ing. Tomáš Tucauer
Tractebel engineering a.s., vedoucí projektu: řídí a koordinuje projekční činnosti průmyslových projektů
tucauer.jpg
„Studium mi přineslo zájem o pozemní komunikace a možnost vědět kam se má člověk podívat, když něco hledá v normě nebo technických předpisech.“
Ing. Jaroslav Vaňásek
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, referent odboru dopravy a silničního hospodářství
vanasek.jpg

Představení studijního programu.

Kam po škole?

Ukázka diplomové práce.

Vyzkoušíte si pevnost betonů, které sami připravíte.