Katedra dopravního stavitelství

Katedra dopravního stavitelství zabezpečuje výuku v rámci bakalářského a magisterského studijního programu Stavební inženýrství, studijní obor Dopravní stavitelství. Úspěšní absolventi mohou pokračovat i v doktorském studijním programu Dopravní prostředky a infrastruktura.

V rámci výuky odborných předmětů oboru Dopravního stavitelství předáváme studentům znalosti o navrhování/projektování, posuzování a hodnocení dopravních staveb, kterými jsou zejména mostní a tunelové konstrukce, pozemní (silniční) komunikace, železniční dráhy (vč. městských), zakládání staveb. Součástí výuky kromě profesně zaměřených předmětů jsou i nezbytné teoreticky a experimentálně zaměřené výukové předměty, kterými jsou např. Statika stavebních konstrukcí, Pružnost a pevnost, Metody konečných prvků, Geotechnika, Geologie, Experimentální analýza.

Zaměření katedry lze rozdělit do směrů:

  • ocelové konstrukce
  • betonové konstrukce
  • pozemní komunikace
  • železniční dráhy
  • geotechnika a zakládání staveb.
false

Studium


Studium

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. 

Cílem magisterského studia je připravit absolventa na uplatnění ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.

Pedagogická činnost

Státní závěrečné zkoušky

Studium oboru Dopravní stavitelství se v souladu s § 45 a § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské, resp. diplomové práce.

Státní závěrečné zkoušky se na Katedře dopravního stavitelství konají dvakrát ročně, v únoru a červnu.

Státní závěrečné zkoušky

Věda a výzkum


Vědecká činnost

Tvůrčí, vědeckovýzkumná činnost na Katedře dopravního stavitelství probíhá formou řešení grantů, projektů, publikováním nových vědeckých poznatků v odborných časopisech, vystoupeních na konferencích a tvorbě učebních pomůcek, vysokoškolských skript a monografií. Významnou částí vědecko-výzkumné činnosti katedry je řešení grantů v rámci GA ČR, výzkumného záměru a projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a spojů. Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra Dopravního stavitelství je členem Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury a Technologické platformy silniční dopravy.

Výzkum

Laboratoře a PC učebny

V prostorách laboratoře Katedry dopravního stavitelství probíhají zkoušky stavebních hmot a zemin včetně písemného vyhodnocení a zpracovávání. Vybavení laboratoře umožňuje posuzovat a zkoušet materiály, které se používají při výstavbě liniových a umělých dopravních staveb, případně se zde budou konat zkoušky související s diagnostikou staveb. Laboratoře slouží pro praktické výuky ve cvičeních a to v obvyklém rozsahu 2-4 hodiny denně. V období zpracovávání bakalářských prací se počítá s velmi intenzivním využitím a to podle druhu praktického zadání, které si studenti vyberou. V roce 2008 byl pořízen nový 300 tunový lis s lámací dráhou z prostředků FRVŠ.

Vybavení

Město, v němž můžete studovat

false
0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!