Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_05_13_vvcd_033_184852.jpg
Studijní program:Dopravní stavby
Studijní specializace:Dopravní stavby
Forma studia:prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia:4 roky

Charakteristika oboru

Bakalářské studium Vás připraví na povolání spojené s navrhováním, výstavbou, údržbou a kontrolou dopravních staveb, zejména v oblasti pozemních komunikací, železnice, mostních objektů a tunelů. V rámci studia klademe důraz na získání praktických dovedností, které jsou podpořeny nezbytnými teoretickými znalostmi. Proto se budete během studia setkávat s odborníky z praxe a část výuky absolvujete u vybrané stavební firmy nebo projekční kanceláře. Naše fakulta je vybavena moderními laboratořemi, kde si vyzkoušíte provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách budete pracovat s programy zaměřenými na výpočty a navrhování různých typů dopravních staveb. Díky čtyřletému studiu u nás budete po splnění dalších podmínek České komory akreditovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) moci vykonávat regulovaná povolání autorizovaný technik/autorizovaný inženýr.

Teoretická průprava

Výuka odborných technických předmětů se opírá o teoretické znalosti, které jsou přednášeny a procvičovány v rámci teoretických předmětů matematiky, fyziky, mechaniky, pružnosti a pevnosti. V rámci studia si osvojíte znalosti o stavebních materiálech, geotechnice, geodézii, stavebním právu, ekonomii či získáte dovednosti v rámci technického kreslení a digitálního navrhování. Výuka je orientována na nové trendy ve stavebnictví, samozřejmostí je výuka BIM (Building information modeling).

Praktická aplikace získaných znalostí

Navrhování nových ocelových a betonových mostů, projektování pozemních komunikací a drážních staveb, provádění geotechnických zkoušek, provádění prohlídek dopravních staveb, tvorba rozpočtu, plánování údržby a diagnostiky staveb, to všechno jsou ukázky praktických aplikací, kde po absolvování studia u nás uplatníte své znalosti. Tyto znalosti získáte v rámci odborných předmětů zaměřených na kovové a betonové konstrukce, železniční stavby, stavby pozemních komunikací, zakládání staveb.

Vazba na praxi při studiu

Provázanost studia s praxí je vysoká. Na výuce se v rámci odborných předmětů přímo podílí odborníci z praxe, kteří se zabývají zejména projektováním a realizací dopravních staveb. Vzhledem k charakteru profesně zaměřeného programu je zároveň část výuky (12 týdnů) realizována u zvolené partnerské firmy, což Vám po ukončení studia umožní rychle a efektivně zvolenou profesi vykonávat.

Uplatnění absolventa

Své budoucí povolání můžete po absolvování studia volit ve výrobní sféře, kde může pracovat jako přípravář staveb, jako projektant, technický dozor, rozpočtář nebo jako pracovník inženýrské činnosti. Uplatnění najdete také na stavebních úřadech, v konstrukčních a projekčních ústavech. Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb., můžete vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného technika či inženýra ve výstavbě a získat „kulaté razítko“. Absolvováním bakalářského studia se Vám zároveň otevře cesta pro navazující magisterské studium.


Studijní plán - Dopravní stavitelství


Ukázka praxe v rámci studia:

Absolventi programu Dopravní stavitelství