Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

doubravice_184846.jpg
Studijní program:Dopravní technika
Studijní specializace:Provoz a údržba vozidel
Forma studia:prezenční
Standardní doba studia:3 roky

Charakteristika specializace

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky provozu a údržby kolejových nebo silničních vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v oblasti dopravy, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného či podobného zaměření.

Teoretická průprava

Východiskem odborného studia jsou obecné i specializované technikcé předměty, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku, mechaniku, elektrotechniku a části strojů

Praktická aplikace získaných znalostí

Studenti se naučí, jak uplatnit poznatky z teoretického základu studia v oblasti provozu, údržby a opravárenství pozemních dopravních prostředků, spalovacích motorů a provozních hmot, provozní spolehlivosti a technické diagnostiky. Součástí specializace je rovněž řešení environmentálních problémů související s provozem dopravních prostředků; studenti se orientují v související legislativě, disponují znalostmi z oblasti managementu kvality a jsou schopni obdorné komunikace v cizím jazyce.

Vazba na praxi při studiu

Nedílnou součástí studia jsou exkurze a odborné praxe studentů v podnicích či vybrané přednášky odborníků z praxe v rámci výuky odborných předmětů. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a organizacemi působícími v oboru. Studenti se také mohou podílet na výzkumné činnosti související s náplní studijního programu.

Uplatnění absolventa

Absolventi specializace mohou zastávat především různé technické pozice v podnicích zabývajících se provozem, údržbou, opravami a obnovou, ale i zkoušením kolejových nebo silničních vozidel; pracovat mohou rovněž v orgánech státní správy vykonávajících činnost související s danou problematikou.

Více informací

web dopravní techniky

Studijní plány

Soubory ke stažení Velikost
Studijní plán - pdf 211 kB

Lékařský posudek

Ukázka ze studetského projektu specializace Provoz a údržba vozidel

Absolvent specializace Provoz a údržba vozidel