Vědecko-výzkumné a rozvojové projekty

Databáze projektů

Prohlédnout projekty

Projekty

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Číslo projektu

Název projektu

Doba Trvání

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371 Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží 2018 - 2020
TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky 2019 -2020

730849

Switch and Crossing Optimal Design and evaluation (S-CODE)

2016-2019

TU1208

GPR Road Show: Introduction to Ground Penetrating Radar and its applications in civil engineering

2017

I04 POB 15

The use of Dry-Ice Blasting to give Predictable and Optimised Braking Conditions

2017-2018

I04 POB 16

The use of Controlled Application of Water to the Wheel/Rail Interface To give Predictable and Optimised Braking Conditions

2017-2018

T1077-01

The effect of water on the transmission of forces between wheels and rails

2015-2016

I04 POB 03

Predictable and Optimised Braking: Control of Wheel/Rail interface conditions using Dry-Ice Blasting

2015

I04 POB 05

Predictable and Optimised Braking: Controlled water additions  to improve braking performance in low adhesion conditions

2015

11420036

Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries

2014-2015

 

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

TK02010009 Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility 2019-2022
TJ02000093 Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů 2019-2021
TH04030403 Dopady zavádění nízkoemisní mobility na snižování environmentálních vlivů městských aglomerací  2019-2021
TL02000400 Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility  2019-2020

VI20172020108

Vývoj inovativní metody k odhalování trestních činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat

2017-2020

FV30149

3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS

2018-2020

VH20172019027

Simulace zásahů u leteckých nehod

2017-2019

GAMA02/015

Návrh nového tvaru předpjatého železobetonového nosníku

2017-2019

TH02010542

Eliminace provozních poruch náprav kolejových vozidel

2017-2019

FV10724

Hybridní lokomotiva a elektronická optimalizace energetiky jejího provozu

2016-2019

FV10724

Hybridní lokomotiva a elektronická optimalizace energetiky  jejího provozu

2016-2019

TE01020038

Centrum kompetence drážních vozidel

2012-2019

TH01010529

Pokročilé postupy stacionárních zkoušek kolejových vozidel

2015-2018

TH01010455

Výzkum a vývoj třínápravového podvozku pro rozchod 1520 mm

2015-2017

TB9500MD002

Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoru

2016

TB0500MD004

Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy – přepravní jednotky

 

TA02030776

Technika pro měření silových účinků v kontaktu kolo-kolejnice

2012-2015

TA01030391

Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních kolejových vozidel s  nezávisle otáčivými koly.

2011-2014

TA01030425

Vytvoření prostředí pro provoz progresivních horizontálních technologií  překládky mezi silniční a železniční dopravou

2011-2013

TA01030968

Univerzální digitální model pozemních komunikací

2011-2013

TA01031267

Hlukové emise a vibrace v systému železnice

2011-2013

FR-TI3/681

Výzkum a vývoj nadřazeného řízení lokomotiv

2011-2012

FR-TI2/562

Výzkum a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy

2010-2012

GAP104/10/1021

Cementové kompozity v režimu extrémních teplot

2010-2012

FR-TI1/134

Měřící pracoviště pro pyrostatické testy

2009-2012

GA103/09/1158

Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy

2009-2011

GP102/09/P253

Elektromagnetická kompatibilita trakčních pohonů se synchronními motory s permanentními magnety vůči napájecí síti a možnosti jejího zlepšení

2009-2011

FI-IM5/093

Výzkum a vývoj modulových konstrukčních celků dieselelektrických lokomotiv

2008-2010

FT-TA5/084

Pohonné systémy se synchronními motory s permanentními magnety

2008-2010

GA103/08/0922

Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce

2008-2010

GA103/08/1197

Analýza lokálního mechanického chování vláknobetonu v podzemním stavitelství

2008-2010

GA103/08/1340

Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek

2008-2010

ROZVOJOVÉ PROGRAMY

 MŠMT

Číslo projektu

Název projektu

Doba Trvání

CZ.1.07/2.3.00/20.0176

Síť  kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury

2013-2015

EE2.3.20.0226

Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy

2012-2015

CZ.1.07/2.3.00/35.0030

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

2012-2014

CZ.1.07/2.4.00/31.0153

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáří a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci. (Partnerství pro stáže a aplikovaný výzkum.)

2013-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0117

Rozvoj  aplikačního potenciálu (RAPlus)

2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0107

POSTA – Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice

2011 - 2014

ED4.1.00/04.0137

 Výukové a výzkumné centrum v dopravě

2011 – 2014

CZ.1.07/2.2.00/15.0462

Virtuální vzdělávání v dopravě

2011 - 2014

CZ.1.07/2.2.00/15.0352

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe

2010 – 2013

U3V/2012

Integrace vytvářením společných výukových kapacit 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol – Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice)

2012

C32

Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách

2011

MEB0810060

Optimální umisťování obslužných středisek pomocí IP-solverů

2010-2011

234083

HERMES – High Efficient and Realiable arrangeMEnts for CroSsmodal transport

 2010-2011

2B08011

 Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí

2008 – 2011

C6-2008

Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů prostřednictvím stavby konceptů sportovních automobilů.

2008 - 2011

OE08010

Síťový graf evropské železniční infrastruktury/European

2008 - 2011

 

RailWay Infrastructure Network

 

1M0519

Výzkumné centrum kolejových vozidel

2005-2011

FV142010

Zabezpeční provozu U3V na DFJP UPa v roce 2010

2010

C56/2010

Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům – eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů

2010

C59/2010

Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách

2010

16.07.2010

Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením

2010

16.IV

Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům

2009

C 41

Podpora rovných příležitostí ke studiu na vysoké škole

2009

C 43

Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku

2009

159/2008

Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice

2008

U3V

Rozšíření obsahové náplně výuky Univerzity třetího věku na DFJP UPa. (Název integrovaného projektu: Rozvoj a podpora Provozu Univerzit třetího věku)

2008

1P05ME727

Simulační modely osobní železniční stanice

2005-2007

U-19/2007

Modifikace programů a infrastruktury U3V na vysokých školách v ČR

2007

192/2007/DFJP

Rozvoj infrastruktury Univerzity třetího věku na DFJP UPa

 2007

C-20/2007

Dobudování specializovaného pracoviště pro propagaci a prezentaci studia a jeho rozšíření o laboratoř pro podporu zájmu studentů o vědecko-odbornou činnost

2007

44p4

Udržitelný rozvoj dopravní infrastruktury, část I. Městská Hromadná doprava – případ Prahy a Vídně

2006

312/2006

Podpora kombinované formy studia Bc. a nav. Mgr. Programu dopravní technologie a spoje

2006

339/2006

Podpora praxí studentů stud. oboru "Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury"

2006

331/2006/DFJP

Program celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

2006

333/2006/DFJP

Programové vybavení pro výuku multimediálních aplikací a jejich podporu v počítačové síti

2006

328/2006/DFJP

Vytváření podmínek pro dosažení kvalifikace doc. nebo prof.

2006

651/1/2006/DFJP

 Vytvoření specializovaného pracoviště pro propagaci studia a tvorbu prezenčních souborů a materiálů

2006

329/2006/DFJP

Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků

2006

FRVŠ

   

FRVS/2013/758

Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektrotechnických měření

2012-2013

FRVS/2013/717

Modelové pracoviště inteligentních energetických systémů

2012-2013

FRVS/2013/711

Modelové pracoviště nadřazeného řízení trakčního podvozku

2012-2013

FRVS/2013/475

Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu inženýrských dopravních staveb

2012-2013

FRVS/2012/694

Inovace laboratoře pro výuku aplikace mikroprocesorové a řídící techniky

2012

FRVS/2012/698

Inovace laboratoře pro výuku základů elektroniky, elektrotechniky a číslicové techniky

2012

FRVS/2012/709

Inovace odborné laboratoře pro výuku energetiky

2012

FRVS/2011/248

Inovace a rozvoj laboratoří technických oborů

2011

FRVS/2011/976

Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na DFJP

2011

FRVS/2011/1105

Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na DFJP

2011

FRVS/2011/3298

Inovace technického vybavení pro výuku elektrotechnických předmětů

2011

FRVS/2011/287

Inovace tribotechnické laboratoře

2011

FRVS/2011/1007

Inovace vybavení laboratoře pro výuku techniky tyristorových výkonových měničů

2011

FRVS/2010/1057

Experimentální modelování kompozitů pro automobily

2010

FRVS/2010/16

Inovace a rozvoj tribotechnické laboratoře

2010

FRVS/2010/1101

Inovace laboratoře pro výuku technických předmětů

2010

FRVS/2010/902

Inovace vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů s podporou programu Matlab/Simulink

2010

FRVS/2009/1445

Inovace laboratorní výuky předmětů obecné elektrotechniky a elektrického měření

2009

FRVS/2009/1017

Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel

2009

FRVS/2008/483

Inovace laboratoře elektronové mikroskopie

2008

FRVS/2008/1808

Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů

2008

FRVS/2008/409

Počítačová učebna CAD

2008

FRVS/2007/1523

Inovace elektrotechnické laboratoře pro výuku

2007

FRVS/2007/1857

Inovace předmětu "Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě"

2007

FRVS/2007/722

Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií

2007

FRVS/2007/1401

Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa

2007

FRVS/2006/1784

Inovace předmětu řízení a kontrola jakosti v dopravě a jeho využití pro univerzitu třetího věku

2006

FRVS/2006/914

Softwarová podpora výuky předmětů zaměřených na počítačovou grafiku

2006

FRVS/2006/1462

Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní techniku

2006

FRVS/2006/289

Zavedení nového předmětu "Projektový management"

2006

false
0