Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

microsoftteams-image_1_184571.png

Posláním katedry je pěstovat a rozvíjet vědecké poznání v oblastech mechaniky, pružnosti a pevnosti, v otázkách technických materiálů a v aplikacích na objekty dopravních prostředků a dopravních staveb. Součástí jejího poslání je pedagogická činnost v uvedených disciplínách a to zejména se zřetelem na skutečnost, že DFJP je fakultou v převážné míře technickou, a předměty založené na mechanice a materiálovém inženýrství musí být pěstovány na náležité úrovni.

Vědecko-výzkumná činnost na KMMČS v současné době probíhá prostřednictvím řešení výzkumných projektů a programů v rámci:

 • Výzkumného centra kolejových vozidel
 • Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
 • rozvojových programů MŠMT
 • jiných resortních projektů.

Tematicky je zaměřena zejména na problematiku

 • procesů při dynamickém kontaktu kovových těles (tzv. problém „kolo/kolejnice“),
 • materiálového výzkumu v oboru dopravních prostředků a infrastruktury,
 • únavové pevnosti a životnosti částí dopravní infrastruktury.

Věda a výzkum


Vědecká činnost

Vědeckovýzkumná a expertizní činnost katedry je zaměřena na oblasti aplikované mechaniky a materiálového inženýrství. Výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci projektů a programů

 • Výzkumného centra kolejových vozidel
 • Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
 • rozvojových programů MŠMT
 • jiných resortních projektů.

V rámci expertizní činnosti pro průmysl, týkající se problémů materiálově-technologického charakteru, katedra spolupracuje s řadou firem a institucí, zejména:

 • spolupráce se ŠKODA Auto, a.s.  –  projekt „Svařování vysocepevných materiálů“ (ve spolupráci s KDI),
 • pořádání odborných školení pro Hlavní defektoskopické středisko ČD: „Kvalifikační kurzy  2. stupně pro defektoskopii“,
 • materiálový výzkum pro GŘČD, ve spojitosti se zaváděním nových materiálů brzdových obložení,
 • výzkum strukturní nestability a korozních vlastností ocelí  - ve spolupráci s Ústavem chemie a technologie makromolekul. látek FChT,
 • výzkum vlivu jakosti tepelného zpracování na životnost ozubení (CZ Loko, a.s),
 • spolupráce s firmou Iveco, a.s. v oblasti lepených spojů.

Tématicky je vědeckovýzkumná a expertizní činnost zaměřena zejména na problematiku:

Laboratoře a specializaované učebny

Katedra spravuje počítačovou učebnu pro výuku v oblasti metody konečných prvků. Počítače jsou pro výuku vybaveny komerčním software SolidWorks/CosmosWorksCosmos/MMathcad. Pro výuku byly vyčujícími připraveny i programy Nosník a Hřídel.

Katedra též disponuje laboratoří pro výuku materiálových disciplín, která je vybavena základními zařízeními pro přípravu metalografických vzorků (přesná laboratorní pila MTH MIKRON 110, metalografická bruska Phoenix Beta s poloautomatickou hlavou VECTOR na přípravu vzorků) a pro jejich pozorování. Pozorování je možno  pomocí studentských optických mikroskopů (v rámci výuky), případně je pro výukové potřeby k dispozici mikroskop EPITYP 2 s výstupem na TV obrazovku. Máme též možnost pořizování a vyhodnocování snímků na mikroskoupu NEOPHOT 32 5 Mpx kamerou Olympus a obrazovou analýzou Olympus analysis docu. Laboratoř je též vybavena modernizovaným trhacím strojem ZD 10/90 se záznamem a vyhodnocemím měření v PC.

Dále máme k dispozici laboratoř elektronové mikroskopie vybavenou řádkovacím elektronovým mikroskopem TESCAN VEGA\ SB, mód sekundárně odražených elektronů, kvantitativní vyhodnocení živého obrazu a energiově disperzním analyzátorem Bruker pro prvkovou analýzu povrchu.

Dále máme řádkovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA 3 EasyProbe, který může pracovat i v nízkovakuovém módu. Díky tomu je možné pozorovat nevodivé či porézní vzorky bez nutnosti pokovení povrchu.

Mechanické laboratoře jsou vybaveny tvrdoměry pro standardní metodiky měření tvrdosti dle Rockwella, Vickerse. Brinella, dále měření mikrotvrdosti (mikrotvrdoměr Zwick/Roell ZHV10).

doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.
Vedoucí katedry

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ladislava Dufková
Sekretářka

Dopravní fakulta Jana Pernera