Tenkostěnné skořepinové konstrukce

Tenkostěnné skořepinové konstrukce

Tenkostěnné skořepinové konstrukce jsou využívány v mnoha oblastech strojírenského průmyslu nebo stavebnictví. A to zejména díky jejich relativně vysoké únosnosti při zachování nízké hmotnosti. Zcela zásadní význam mají skořepinové konstrukce v dopravní technice. Při zatěžování těchto tenkostěnných kovových konstrukcí dochází při překročení limitní hodnoty namáhání k meznímu stavu - ztrátě stability. To může vést ke změně tvaru (vytvoření vln) nebo až ke zhroucení celé konstrukce. Hodnotu limitního zatížení značně ovlivňují počáteční imperfekce, které jsou přítomny v reálné konstrukci.

Výzkum skořepinových konstrukcí je tedy zaměřen zejména na mezní stav ztráty stability ideálních i reálných konstrukčních uzlů. Řešena je oblast sedlové podpory horizontálních válcových nádob, ztráta stability kulových vrchlíků a kuželových skořepin s malým vzepětím. Numerické analýzy jsou provedeny v programech založených na metodě konečných prvků (MKP) CosmosWorks a COSMOS/M.

 


  •     Ztráta stability příčně zatížené válcové skořepiny

Předmětem výzkumu je válcová skořepina, do jejíž stěny je vtlačováno tuhé sedlo. Tento model reprezentuje válcovou nádrž uloženou na sedlových podporách, kde je tato skořepinová konstrukce vystavena koncentraci sil.

 

Tento projekt byl řešen v rámci rozvojového projektu MŠMT číslo C56/2010 s názvem „Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů“.

A za částečné podpory GAČŘ – projekt č. reg. 103/08/1340s názvem „Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek”který je spolu s Katedrou dopravního stavitelství řešen ve spolupráci s ÚTAM AV ČR.


 

  •     Vývoj zkušebního zařízení

Tato etapa výzkumného úkolu se zabývá vývojem experimentálního zařízení, určeného ke zkoumání ztráty stability tenkostěnných kulových vrchlíků a kuželových skořepinových konstrukcí vlivem působení vnějšího přetlaku.

 

Tento projekt byl řešen v rámci rozvojového projektu MŠMT číslo C56/2010 s názvem „Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů“.

A za částečné podpory GAČŘ – projekt č. reg. 103/08/1340s názvem „Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek”který je spolu s Katedrou dopravního stavitelství řešen ve spolupráci s ÚTAM AV ČR.


  •     Ztráta stability kulových vrchlíků zatížených vnějším přetlakem

Tenkostěnný kulový vrchlík s malým zakřivením vykazuje při zatěžování vnějším přetlakem nelineární chování, které může být umocněno možným posuvem okraje vrchlíku v radiálním směru. Zkoumán je vliv různých okrajových podmínek a počátečních imperfekcí na stabilitní únosnost konstrukce. Výsledky numerických analýz jsou ověřovány experimenty.

 

Tento projekt bylřešen v rámci rozvojového projektu MŠMT číslo C56/2010 s názvem „Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů“.

A za částečné podpory GAČŘ – projekt č. reg. 103/08/1340s názvem „Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek”který je spolu s Katedrou dopravního stavitelství řešen ve spolupráci s ÚTAM AV ČR.


0