Vědeckovýzkumná a expertizní činnost katedry je zaměřena na oblasti aplikované mechaniky a materiálového inženýrství. Výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci projektů a programů

 • Výzkumného centra kolejových vozidel
 • Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
 • rozvojových programů MŠMT
 • jiných resortních projektů.

V rámci expertizní činnosti pro průmysl, týkající se problémů materiálově-technologického charakteru, katedra spolupracuje s řadou firem a institucí, zejména:

 • spolupráce se ŠKODA Auto, a.s.  –  projekt „Svařování vysocepevných materiálů“,
 • pořádání odborných školení pro Hlavní defektoskopické středisko ČD: „Kvalifikační kurzy  2. stupně pro defektoskopii“,
 • materiálový výzkum pro GŘČD, ve spojitosti se zaváděním nových materiálů brzdových obložení,
 • výzkum strukturní nestability a korozních vlastností ocelí  - ve spolupráci s Ústavem chemie a technologie makromolekul. látek FChT,
 • výzkum vlivu jakosti tepelného zpracování na životnost ozubení (CZ Loko, a.s),
 • spolupráce s firmou Iveco, a.s. v oblasti lepených spojů.

Tématicky je vědeckovýzkumná a expertizní činnost zaměřena zejména na problematiku:

0