Posláním katedry je pěstovat a rozvíjet vědecké poznání v oblastech mechaniky, pružnosti a pevnosti, v otázkách technických materiálů a v aplikacích na objekty dopravních prostředků a dopravních staveb. Součástí jejího poslání je pedagogická činnost v uvedených disciplinách a to zejména se zřetelem na skutečnost, že DFJP je fakultou v převážné míře technickou, a předměty založené na mechanice a materiálovém inženýrství musí být pěstovány na náležité úrovni.

Vědecko-výzkumná činnost na KMMČS v současné době probíhá prostřednictvím řešení výzkumných projektů a programů v rámci:

  • Výzkumného centra kolejových vozidel
  • Grantové agentury České republiky (GAČR)
  • Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
  • rozvojových programů MŠMT
  • jiných resortních projektů.

Tématicky je zaměřena zejména na problematiku

  • procesů při dynamickém kontaktu kovových těles (tzv. problém „kolo/kolejnice“),
  • materiálového výzkumu v oboru dopravních prostředků a infrastruktury,
  • únavové pevnosti a životnosti částí dopravní infrastruktury.