Laboratoře a specializaované učebny

Katedra spravuje počítačovou učebnu pro výuku v oblasti metody konečných prvků. Počítače jsou pro výuku vybaveny komerčním software SolidWorks/CosmosWorks, Cosmos/M, Mathcad. Pro výuku byly vyčujícími připraveny i programy Nosník a Hřídel.

Katedra též disponuje laboratoří pro výuku materiálových disciplín, která je vybavena základními zařízeními pro přípravu metalografických vzorků (přesná laboratorní pila MTH MIKRON 110, metalografická bruska Phoenix Beta s poloautomatickou hlavou VECTOR na přípravu vzorků) a pro jejich pozorování. Pozorování je možno  pomocí studentských optických mikroskopů (v rámci výuky), případně je pro výukové potřeby k dispozici mikroskop EPITYP 2 s výstupem na TV obrazovku. Máme též možnost pořizování a vyhodnocování snímků na mikroskoupu NEOPHOT 32 s 5 Mpx kamerou Olympus a obrazovou analýzou Olympus analysis docu. Laboratoř je též vybavena modernizovaným trhacím strojem ZD 10/90 se záznamem a vyhodnocemím měření v PC.

Dále máme k dispozici laboratoř elektronové mikroskopie vybavenou řádkovacím elektronovým mikroskopem TESCAN VEGA\ SB, mód sekundárně odražených elektronů, kvantitativní vyhodnocení živého obrazu a energiově disperzním analyzátorem Bruker pro prvkovou analýzu povrchu.

Dále máme řádkovací elektronový mikroskop TESCAN VEGA 3 EasyProbe, který může pracovat i v nízkovakuovém módu. Díky tomu je možné pozorovat nevodivé či porézní vzorky bez nutnosti pokovení povrchu.

Mechanické laboratoře jsou vybaveny tvrdoměry pro standardní metodiky měření tvrdosti dle Rockwella, Vickerse, Brinella, dále měření mikrotvrdosti (mikrotvrdoměr Zwick/Roell ZHV10).

0