Materiálový výzkum na KMMČS

Materiálový výzkum v oboru dopravních prostředků a infrastruktury

 


  • Svařování vysokopevných materiálů pro bezpečnostní prvky autokaroserií

Výzkum zahrnuje optimalizaci svařovacích parametrů ve vlivu na únosnost svarových spojů dílů karoserií, analýzy strukturních parametrů martenzitických ocelí, vyhodnocení vlivu výchozích imperfekcí na svařitelnost.

 

 


  • Rozbor snížení dynamické pevnosti bodových odporových svarů austenitické oceli

Zde je zahrnuta identifikace strukturních změn tepelně ovlivněného pásma ve vztahu k dynamické odolnosti; identifikace módu provozních lomů; srovnávací fraktografické analýzy laboratorních lomů v oblastech mezních strukturních změn

 

 


 
  • Tepelná únava věnců železničních kol

Těžištěm je vyhodnocování mechanických statických a dynamických charakteristik materiálu podle platných norem. Jsou popsány etapy strukturních a souvisejících pevnostních změn v povrchových vrstvách materiálu; identifikován iniciační mechanizmus lomu; rozlišení vlivu následného provozního poškození

 

 


  • Hodnocení jakosti strukturně heterogenních svarových spojů manganové oceli

Analýzy lokální ztráty kohezní pevnosti zrn austenitické oceli.Identifikace sekundárních fází jako zdroje specifického mechanizmu poškozování při vysokých teplotách. Studium souvislostí s výchozí chemickou heterogenitou oceli.

 

 


  • Stabilita svařovaných konstrukcí z antikorozních materiálů

Analýzy lokální ztráty kohezní pevnosti zrn austenitické oceli.Identifikace sekundárních fází jako zdroje specifického mechanizmu poškozování při vysokých teplotách. Studium souvislostí s výchozí chemickou heterogenitou oceli.