Logistika

Studijní program: Technologie a management v dopravě
Studijní specializace: Logistika
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – 1. ročník v Pardubicích, vyšší ročníky v Praze a v Pardubicích (dle rozvrhu)
Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika oboru

Studium této specializace je orientováno zejména na problematiku řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Zajištění správné logistiky pro společnost je stále důležitější v důsledku prohlubující se globalizace, a proto Vám vystudování této specializace pomůže k lepšímu uplatnění na pracovním trhu tuzemském, ale i zahraničním. Absolventi najdou uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů (řízení zásob, skladování, zasílatelství atd.), které budou moci samostatně nebo v týmu odborně vykonávat.

Teoretická průprava

Teoretický základ studia tvoří společné předměty zaměřené zejména na logistiku, technologii a řízení dopravy, ekonomii, management a marketing.

V rámci specializace Logistika se dozvíte, co je předmětem logistiky a co a jak se řeší v rámci jednotlivých oblastí logistiky. Získáte například znalosti z:

 •  logistických a přepravních technologií,
 •  technologií ložných a skladových operací,
 •  mechanizace a automatizace zpracování zásilek a jejich distribuce,
 •  zasílatelství.

Dále také znalosti o řízení zásob, operační analýze, technologiích automatické identifikace, informačních logistických systémech, zbožíznalství v dopravě a balení.

Praktická aplikace získaných znalostí

Organizace a řízení:

 • dopravně-logistických procesů,
 • dodavatelsko-odběratelských řetězců,
 • skladových procesů a manipulace s materiálem.

Vazba na praxi při studiu:

Příležitost se zúčastnit se exkurzí ve vybraných společnostech zaměřených na logistiku, dopravu, zasílatelství, skladování, manipulaci s materiálem a obalové hospodářství. Nahlédnete do praxe v rámci přednášek odborníků z praxe, odborné praxe při studiu nebo studijních stáží. Bakalářskou práci můžete zpracovávat přímo pro konkrétní firmu.

Uplatnění absolventa:

Uplatnění naleznete na nižších manažerských pozicích u:

 • dopravních a spedičních společností,
 • poskytovatelů logistických služeb,
 • provozovatelů logistických center a průmyslových zón,
 • výrobních a obchodních společností.

 

 

Více o specializaci a jednotlivých předmětech Představení specializace Logistika

false

Absolvent specializace Logistika

false
0