Technologie a řízení dopravy

Studijní program: Technologie a management v dopravě
Studijní specializace: Technologie a řízení dopravy
Forma studia: prezenční – výuka v Pardubicích
kombinovaná – 1. ročník v Pardubicích, vyšší ročníky v Praze a v Pardubicích (dle rozvrhu)
Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika oboru

Úspěšný absolvent bakalářského tříletého studia získá nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Tyto poznatky uplatní ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky, včetně kombinované přepravy.  Také je uplatní v oblasti osobní dopravy a to včetně integrovaných dopravních systémů.

Teoretická průprava

Studiem této specializace získáte teoretické a praktické znalosti z technologie a řízení nákladní i osobní dopravy, znalosti z oblasti logistiky, přepravních technologií, managementu, ekonomie, hospodářské a dopravní geografie, kombinované přepravy, základů dopravní cesty, základů dopravních prostředků, matematiky, fyziky, algoritmizace a programování, apod.

V rámci povinně volitelných bloků předmětů se budete moci zaměřit na oblasti: Provozování dráhy a drážní dopravy nebo Provozování silniční dopravy nebo na oblast Softwarových systémů.

Praktická aplikace získaných znalostí

  • Technologie řízení dopravy – systémová integrace technických a ekonomických aspektů přemísťovacího procesu,
  • operativní řízení, racionalizace dopravních a přepravních procesů na sítích, zpracování a vyhodnocování dopravních projektů, apod.

Vazba na praxi při studiu

Vědomosti uplatníte v praktické části výuky, kterou Vám naše fakulta poskytne v podobě odborných exkurzí, praxí a stáží v jedné z mnoha partnerských firem. Výuka navíc probíhá ve specializovaných učebnách a ve vlastním plně vybaveném dopravním sále. Přednášejícími budou také odborníci z praxe. Během studia můžete složit odborné zkoušky na signalistu i výpravčího.

Uplatnění absolventa

  • Firmy zaměřené na dopravu, logistiku, apod.,
  • řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě,
  • provozovatel dopravy,
  • řízení dopravně-technologických procesů ve firmách zabývajících se jinou než dopravní činností.

 

Více informací o specializaci a jednotlivé předmětyPředstavení specializace Technologie a řízení dopravy

false

Absolvent specializace Technologie a řízení dopravy

false
0