Laboratoře a PC učebny

V prostorách laboratoří Katedry dopravního stavitelství probíhají zkoušky stavebních hmot a zemin včetně písemného vyhodnocení a zpracovávání. Vybavení laboratoře umožňuje posuzovat a zkoušet materiály, které se používají při výstavbě liniových a umělých dopravních staveb, případně se zde budou konat zkoušky související s diagnostikou staveb. Laboratoře slouží pro praktické výuky ve cvičeních a to v obvyklém rozsahu 2-4 hodiny denně. V období zpracovávání bakalářských a diplomových prací se počítá s velmi intenzivním využitím a to podle druhu praktického zadání, které si studenti vyberou. V roce 2008 byl pořízen nový 300 tunový lis s lámací dráhou z prostředků FRVŠ.

Informační zabezpečení

Katedra Dopravního stavitelství má k dispozici jednu učebnu s výpočetní technikou. Softwarové i hardwarové vybavení učebny odpovídá běžným zvyklostem, které vyžaduje současná praxe. Pro potřeby projektování a navrhování dopravních staveb jsou k dispozici CAD systémy (AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, MicroStation V8, AllPlan, AllPlan Bridge), systémy MKP (ESA Pt, Ansys, GeoMKP, ABAQUS), BIM software ArchiCAD17, vizualizční software ArtlantisStudio V4, mikrosimulační model dopravy PTV-VISSIM (včetně Pedestrian modulu) a geodetické softwary Groma a Atlas. Studenti mají možnost volného přístupu k výpočetní technice a internetu.

V laboratořích je možno provádět tyto činnosti:

  • Statické a dynamické zkoušky kovových a betonových prvků mostních konstrukcí nebo jejich zmenšených modelů zejména na únavu materiálu
  • Tlakové zkoušky betonů na lisu 300 tun
  • Běžné trhací zkoušky prováděné v rámci demonstrační výuky pro získání údajů o fyzikálních vlastnostech materiálu (lis ED 20)
  • Geotechnické zkoušky (vlhkost, nasákavost, prosévací a hustoměrná zkouška, zdánlivá hustota pevných částic, smyková pevnost zemin na krabicovém a triaxiálním přístroji, edometrická stlačitelnost zemin, zkouška jemnozrnných zemin v prostém tlaku, Proctor-standard atd.)
  • Podle potřeby některé druhy kontrolních zkoušek
  • Praktická cvičení z předmětů Stavební hmoty, Kovové konstrukce, Konstrukce z betonu a předpjatého betonu, Geotechnika a zakládání staveb a Mechanika zemin

Geodetické vybavení

Geodetické terénní cvičení ze stavební geodézie bude probíhat přímo v terénu, kde si studenti prakticky procvičí probrané učivo (polohopisné měření, jednoduché vytyčovací úlohy, podrobné výškopisné měření). Z hlediska technického zabezpečení je výuka stavební geodézie a geodetického terénního cvičení zabezpečena nivelačními přístroji, teodolity, dálkoměry, totální měřicí stanicí a GPS systém Leica. Výuka je zabezpečena dle běžných zvyklostí, které vyžaduje současná praxe včetně geodetického vybavení.

Software pro statické a geotechnické výpočty – www.fine.cz

Fine je ryze česká společnost zabývající se vývojem a prodejem statických a geotechnických programů. Programy řešící úlohy z oblastí statiky, dimenzování stavebních konstrukcí, zakládání staveb a geotechniky používá více než 3000 uživatelů ve více než 90 zemích světa.

0