Historie

Historie vysokého školství v Pardubicích sahá svými počátky do prvních měsíců po ukončení 2. světové války a je těsně svázána s rozvojem dopravní sítě, potravinářského, strojního a chemického průmyslu města a regionu. Na základě rozhodnutí vlády ze dne 27. června 1950 byla v Pardubicích zřízena Vysoká škola chemická (později VŠCHT). Dalším významným mezníkem v historii školy je datum 17. ledna 1991, kdy vznikla Fakulta územní správy (později FES).

Z hlediska Katedry dopravní infrastruktury je však nejvýznamnější rok 1993, kdy byla v souvislosti se vznikem samostatné České republiky (nová republika potřebovala svou vlastní dopravní fakultu) ustavena Dopravní fakulta Jana Pernera (1. dubna 1993). 1. září 2009 byl název katedry změněn na Katedra dopravního stavitelství.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je pokračováním tradice založené Vysokou školou železniční Praha a předtím Českým vysokým učením technickým v Praze. Touto cestou představuje DFJP kontinuitu tradice vytvořené již v roce 1707 založením první veřejné inženýrské školy ve střední Evropě, nazvané Stavovská inženýrská škola v Praze.

Postupným vývojem se tak z jednooborové školy stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Proto vysoká škola dne 31. března 1994 přijala nový název Univerzita Pardubice.

false
Obrázek: