Pedagogická činnost

Cíle a profil absolventa bakalářského studia (4letého)

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Z hlediska nabízených volných pracovních míst v Pardubickém kraji by měli absolventi vyplnit nedostatek odborně schopných provozních techniků v manažerských funkcích u méně náročných staveb anebo konstruktérů v projektových ústavech. Studium by mělo přispět k rozšíření vzdělávacích možností v technické profesi v regionu, k poskytnutí přirozeného dostatku kvalifikovaných technických pracovníků v uvedeném oboru dopravních staveb.

true

Cíle a profil absolventa magisterského studia (1,5letého)

Cílem magisterského studia je připravit absolventa na uplatnění ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.

Někteří absolventi nalézají také pracovní uplatnění mimo obor dopravních staveb – získané vzdělání je univerzální a neomezuje se úzce jen na problematiku dopravních staveb, kromě jiného poskytuje velmi dobré znalosti software a počítačové techniky, které jsou dnes na pracovním trhu velmi žádané a oceňované.

true

Vyučované předměty

bakalářské studium

 • Bakalářská práce
 • Bakalářský seminář
 • Betonové konstrukce
 • Digitální navrhování
 • Experimentální analýza stavebních konstrukcí
 • Geodetické terénní cvičení
 • Geologie a petrografie
 • Hydraulika a hydrologie
 • Kovové konstrukce
 • Mechanika zemin
 • Městské inženýrství
 • Místní komunikace
 • Modelování dopravních staveb
 • Odborná praxe
 • Podzemní stavby a mechanika hornin
 • Pozemní stavitelství
 • Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 • Rekonstrukce a údržba železničních staveb
 • Řízení a financování dopravních staveb
 • Silnice a dálnice
 • Spolehlivost stavebních konstrukcí
 • Stavba a rekonstrukce mostů
 • Stavební geodézie
 • Stavební hmoty
 • Stavební mechanika I, II, III
 • Stavební právo
 • Technické kreslení, CAD
 • Urbanismus a dopravní plánování
 • Vybrané statě z dopravního inženýrství
 • Zakládání staveb
 • Základy dopravní cesty
 • Železniční stavby I, II

 

magisterské studium

 • Airport Construction
 • Bezpečnostní audit pozemních komunikací
 • Diplomová práce
 • Diplomový seminář
 • Dynamická pevnost a životnost
 • Kovové mosty I, II
 • Křižovatky pozemních komunikací
 • Masivní a železobetonové mosty I, II
 • Mikroskopická simulace v dopravním inženýrství
 • Modelování místních komunikací
 • Nedestruktivní diagnostika dopravních staveb
 • Podzemní stavby
 • Stavby kolejové dopravy
 • Technologie výstavby pozemních komunikací
 • Vodní stavby
 • Železniční stanice a uzly

 

doktorské studium

 • Aplikovaná geotechnika
 • Diagnostika mostních staveb
 • Modelování betonových konstrukcí
 • Moderní metody navrhování dopravních staveb
 • Modernizace a rekonstrukce dopravních staveb
true
0