Pedagogická činnost

Cílem bakalářského studia je připravit absolventa tak, aby uměl na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly provozního charakteru u firem zabývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní průpravné a odborné předměty na požadované teoretické úrovni vysokoškolského studia. Znalosti jsou doplněné cílenou odbornou praxí. Z hlediska nabízených volných pracovních míst v Pardubickém kraji by měli absolventi vyplnit nedostatek odborně schopných provozních techniků v manažerských funkcích u méně náročných staveb anebo konstruktérů v projektových ústavech. Studium by mělo přispět k rozšíření vzdělávacích možností v technické profesi v regionu, k poskytnutí přirozeného dostatku kvalifikovaných technických pracovníků v uvedeném oboru dopravních staveb.

true

Cílem magisterského studia je připravit absolventa na uplatnění ve funkcích, které vyžadují teoretické a odborné znalosti umožňující samostatnou tvůrčí, rozhodovací a koncepční činnost. Absolventi najdou uplatnění ve vývojových, projektových a výzkumných organizacích a v managementu státní správy. Absolvent je připraven na pracovišti samostatně a pohotově řešit náročné úkoly provozního charakteru.

Někteří absolventi nalézají také pracovní uplatnění mimo obor dopravních staveb – získané vzdělání je univerzální a neomezuje se úzce jen na problematiku dopravních staveb, kromě jiného poskytuje velmi dobré znalosti software a počítačové techniky, které jsou dnes na pracovním trhu velmi žádané a oceňované.

true

bakalářské studium

 • Bakalářská práce
 • Bakalářský seminář
 • Digitální navrhování
 • Dopravní cesta
 • Drážní stavitelství
 • Experimentální analýza stavebních konstrukcí
 • Geodetické terénní cvičení
 • Geologie a petrografie
 • Hydraulika a hydrologie
 • Interoperabilita dopravních systémů
 • Inženýrské sítě
 • Konstrukce z betonu a předpjatého betonu
 • Kovové konstrukce
 • Masivní a železobetonové mosty
 • Mechanika zemin
 • Modelování dopravních staveb
 • Modelování mostních konstrukcí
 • Odborná praxe
 • Počítačem podporované kreslení
 • Pozemní stavitelství
 • Projektování a stavba pozemních komunikací
 • Provoz a obnova dopravní infrastruktury
 • Rekonstrukce a údržba drážních staveb
 • Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
 • Řízení, financování a ekonomika dopravní cesty
 • Řízení, financování a ekonomika dopravního stavitelství
 • Seminární práce
 • Silnice, dálnice a městské komunikace I, II
 • Spolehlivost a diagnostika stavebních konstrukcí
 • Stavba a rekonstrukce mostů
 • Stavební geodézie
 • Stavební hmoty
 • Stavební mechanika I, II, III
 • Stavební právo
 • Technické kreslení
 • Urbanismus a dopravní plánování
 • Vybrané statě z dopravního inženýrství
 • Zakládání staveb
 • Základy dopravního stavitelství

 

magisterské studium

 • Diplomová práce
 • Diplomový seminář
 • Kovové mosty I, II
 • Masivní mosty I, II
 • Městské komunikace
 • Podzemní stavby I, II
 • Silnice a dálnice
 • Stavba letišť
 • Teorie a výpočty konstrukcí
 • Teorie návrhu kovových mostů
 • Teorie návrhu masivních a železobetonových mostů
 • Teorie údržby a rekonstrukce dopravních staveb
 • Vodní stavby
 • Výstavba a rekonstrukce dopravních staveb
 • Železniční stanice a uzly
 • Železniční tratě

 

doktorské studium

 • Aplikovaná geotechnika
 • Dopravní komunikační systémy
 • Moderní metody navrhování dopravních staveb
 • Numerické metody v geotechnice
true
0