Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_05_13_vvcd_033_184853.jpg
Studijní program:Dopravní stavby
Studijní specializace:Dopravní stavby
Forma studia:prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia:1,5 roku

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Dopravní stavby je absolvování bakalářského studijního programu se zaměřením Dopravní stavitelství.

Charakteristika specializace

Cílem navazujícího magisterského studia je rozvíjet znalosti získané v rámci předchozího bakalářského studia zejména v oblasti kovových a betonových mostů, železničních a silničních komunikací. Proto Vás budeme v rámci studia podporovat v samostatné tvůrčí činnosti, ve schopnosti rozhodovat a hodnotit dostupné informace spojené s navrhováním, výstavbou, údržbou a kontrolou dopravních staveb. Během studia se budete setkávat s odborníky z praxe a část výuky absolvujete u vybrané stavební firmy nebo projekční kanceláře. Po absolvování studia budete po splnění dalších podmínek České komory akreditovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) moci vykonávat regulované povolání autorizovaný inženýr.

Odborná průprava a širší dovednosti

Výuka je vysoce profesně zaměřena, je předpokladem, že teoretické znalosti matematiky, fyziky, mechaniky, pružnosti a pevnosti byly získány v rámci předchozího bakalářského studia. Studium navazující magisterské je proto zaměřeno pouze na odborné předměty v oblasti mostního stavitelství, silničních a železničních staveb, podzemních staveb. Tyto odborné předměty jsou úzce profilované a zaměřují se vždy na určitou oblast dané problematiky. V rámci studia tak získáte vysokou odbornost na daný typ dopravních staveb. Studium je zároveň doplněno o volitelné předměty umožňujícími získat širší znalosti pro danou dopravní infrastrukturu (např. Bezpečnost pozemních komunikací, Airport construction, Městské inženýrství, Provozování dráhy a drážní dopravy).

Vazba na praxi při studiu

Provázanost studia s praxí je vysoká. Na výuce se v rámci odborných předmětů přímo podílí odborníci z praxe, kteří se zabývají zejména projektováním a realizací dopravních staveb. Vzhledem k charakteru profesně zaměřeného programu je zároveň část výuky (6 týdnů) realizována u zvolené partnerské firmy, což Vám po ukončení studia umožní rychle a efektivně zvolenou profesi vykonávat.

Uplatnění

Absolvováním našeho magisterského studijního programu Vám umožní vykonávat povolání v různých oblastech dopravního stavebnictví, kde je vyžadováno úplné vysokoškolské vzdělání. Předpokládá se, že uplatnění naleznete zejména jako samostatný projektant, hlavní inženýr stavby, hlavní inženýr projektu, hlavní stavbyvedoucí, projektový manažer, stavebně technický dozor investora. Zároveň můžete nalézt uplatnění v samosprávě a veřejné správě, jako vedoucí stavebních/investičních úřadů, správce komunikací a mostů či specialista diagnostiky liniových staveb. Po splnění podmínek, které jsou definovány zákonem č. 360/1992 Sb., můžete vykonat zkoušky pro způsobilost autorizovaného technika či inženýra ve výstavbě a získat „kulaté razítko“. Po dokončení magisterského studia můžete zároveň pokračovat v navazujících doktorských studijních programech. 

Možnost studie v zahraničí

Naše škola umožňuje svým studentům absolvovat část studia v zahraniční v rámci různých programů (nejvýznamnější z nich je Erasmus+). Pokud Vás láká tato možnost, můžeme Vám velmi pomoci, máme vytvořeny kontakty napříč Evropou.Studijní plán - Dopravní stavitelství

Ukázka praxe v rámci studia

Absolventi programu Dopravního stavitelství