Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_05_05_cdp_ds_promo_orez141_184844.jpg
Studijní program: Technologie a management v dopravě
Studijní specializace: Technologie a řízení dopravy
Forma studia: prezenční
kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky

Charakteristika specializace

Studium specializace technologie a řízení dopravy dále rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí technologie a řízení dopravy. Teoretické poznatky jsou využívány v oblasti operativního řízení, při optimalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů a informačních technologií. Již v prvním roce studia se studenti specializují výběrem povinně volitelných předmětů na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky. Současně budou připraveni i na další studium v doktorském stupni studia.

Teoretická část studia

V rámci studia získáte potřebné znalosti v oblastech: teorie dopravy, optimalizace technologických procesů v dopravě, teorie logistických technologií, managementu, udržitelné mobility, modelování v dopravě, specifických aspektů mezistátní dopravy, projektového managementu, kalkulace nákladů v dopravě, progresivních systémů v osobní dopravě, progresivních systémů v kombinované dopravě, atd.

Praktická aplikace získaných znalostí

  • Operativní řízení, racionalizace dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování dopravních projektů, apod.,
  • speciální znalosti v oblasti managementu kvality přepravních procesů, územního plánování a dopravního inženýrství, udržitelné mobility a dopravy, krizového managementu v dopravě, apod.

Vazba na praxi při studiu

Odborné exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dopravně-technologických problémů v praxi, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technologické problémy, apod.

Uplatnění

  • Ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, dopravně-inženýrskou činnost, apod.,
  • v rámci řízení, plánování a kontroly dopravního systému ve veřejné správě (např. na dopravních úřadech obcí, dopravních úřadech  krajů a na Ministerstvu dopravy),
  • ve vědecko-výzkumných organizacích zaměřených na dopravu a v dopravním školství.


Představení specializace Technologie a řízení dopravy

Absolvent specializace Technologie a řízení dopravy