Vědecká činnost

Tvůrčí, vědeckovýzkumná činnost na Katedře dopravního stavitelství probíhá formou řešení grantů, projektů, publikováním nových vědeckých poznatků v odborných časopisech, vystoupeních na konferencích a tvorbě učebních pomůcek, vysokoškolských skript a monografií. Významnou částí vědecko-výzkumné činnosti katedry je řešení grantů v rámci GAČR, výzkumného záměru a projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a spojů. Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra Dopravního stavitelství je členem Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury a Technologické platformy silniční dopravy.

false
 • FRVŠ – Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu inženýrských dopravních staveb (Zdroj: FRVŠ 475/2013)
 • FRVŠ – Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě Jana Pernera (Zdroj: FRVŠ 2011/976)
 • FRVŠ – Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na Dopravní fakultě Jana Pernera (Zdroj: FRVŠ 2011/1105)
 • FRVŠ – Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa (Zdroj: FRVŠ1401/2007)
 • GAČR – Cementové kompozity v režimu extrémních teplot (Zdroj: GAČR P104/10/1021)
 • GAČR – Analýza lokálního mechanického chování vláknobetonu v podzemním stavitelství (Zdroj: GAČR 103/08/1197)
 • GAČR – Únavová odolnost ocelových ortotropních mostovek (Zdroj: GAČR 103/08/1340)
 • GAČR – Stanovení provozní zatížitelnosti a životnosti mostních konstrukcí (Zdroj: GAČR 103/05/2066)
 • GAČR – Modelování a zpětná analýza dopravních staveb (Zdroj: GAČR 103/05/0679)
 • GAČR – Stabilita pozemních staveb v mimořádných podmínkách (Zdroj: GAČR 103/06/1124)
 • GAČR – Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce (Zdroj: GAČR 103/08/0922)
true

Organizační i tematická struktura vědecko-výzkumné činnosti na Katedře dopravního stavitelství je dána především zaměřením jednotlivých odborných oddělení, které na katedře existují. Jedná se o:

 • mostní konstrukce (betonové a ocelové)
 • silniční komunikace
 • železniční komunikace
 • geotechnické konstrukce (stabilita zemních těles, základové konstrukce, podzemní stavby)

Výzkumné záměry i některé grantové projekty řešené za spoluúčasti více pracovišť tvoří důležitý integrující prvek a vycházejí ze současných trendů výzkumu a vývoje stavebnictví daných prioritními tematickými oblastmi výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a Národní politiky výzkumu a vývoje ČR. Významná je i vnější spolupráce s dalšími univerzitami, ústavy AV ČR, rezortními ústavy, podniky a zahraničními institucemi.

Společným rysem základních směrů vědecko-výzkumné činnosti realizované na Katedře dopravního stavitelství je orientace na diagnostiku nosných dopravních konstrukcí, na oblast výzkumu nových materiálů, konstrukcí a technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehlivost, na dynamické namáhání v rámci celého životního cyklu, apod.

Výzkumná činnost je uskutečňována v rámci výzkumných projektů podporovaných granty GA ČR, AV ČR, TAČR, státními orgány, jednotlivými rezortními ministerstvy, Evropskou unií nebo firmami ze stavebního odvětví. Přímá mezinárodní spolupráce ve výzkumu je realizována prostřednictvím projektů 7. rámcového programu EU, COST, Erasmus+ a dalších.

Důraz je kladen i na soudně znaleckou činnost, která je zaměřena na vady a nedostatky nejčastěji se vyskytující na dopravních komunikacích a stavbách v ČR.

true

příklady přístrojového vybavení

 • geotechnické pole
 • geotechnický modelovací stav
 • přístrojové vybavení pro Proctorovu zkoušku
 • krabicový a triaxiální přístroj
 • edometr
 • vybavení pro statickou a dynamickou zatěžovací zkoušku
 • zařízení pro stanovení indexu únosnosti dle CBR
 • vícekanálový georadar
 • lis na beton 5000 a 3000 kN
 • lis ED 20 pro trhací zkoušky
 • zařízení pro realizaci odtrhové zkoušky
 • totální měřicí stanice a GPS Leica
 • nivelační přístroje a teodolity
 • elektrická pec do 1200 °C
 • cyklovací zažízení
 • planograf

 

Pracoviště je vybaveno výpočetní technikou se specializovanými výpočetními programy.

true
 • statické zkoušky, s omezením i dynamické zkoušky kovových a betonových prvků mostních konstrukcí nebo jejich zmenšených modelů zejména na únavu materiálu
 • tlakové zkoušky betonů (lis 3000 kN)
 • běžné trhací zkoušky prováděné pro získání údajů o fyzikálních vlastnostech materiálu (lis ED 20)
 • geotechnické zkoušky (vlhkost, nasákavost, prosévací a hustoměrná zkouška, zdánlivá hustota pevných částic, smyková pevnost zemin na krabicovém a triaxiálním přístroji (UU – neodvodněná a nekonsolidovaná zkouška), edometrická stlačitelnost zemin, zkouška jemnozrnných zemin v prostém tlaku, modifikovaná zkouška Proctor-standard)
 • měření v terénu
 • zatěžovací zkoušky mostních konstrukcí
 • experimentální měření v podloží liniových staveb
true
 • podzemní stavby – odborné konzultace v otázkách vlivu podzemních staveb na jejich okolí a při posuzování nosných konstrukcí podzemních staveb při mimořádných stavech
 • geotechnické stavby – odborné konzultace při posuzování havarijních stavů geotechnických staveb
 • mostní stavby – odborné konzultace při diagnostice mostních betonových a kovových konstrukcí a posuzování jejich mezních stavů
 • silniční a železniční stavby – odborné konzultace při posuzování krytů i podkladních vrstev vozovek, zvláště jejich nedostatků a vad vyskytujících se při jejich návrhu a provádění
true
Obrázek: