Dopravní prostředky a infrastruktura

Studijní program: Dopravní prostředky a infrastruktura
Specializace: 1. Dopravní prostředky
2. Dopravní stavby
3. Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika programu:

Cílem studijního programu je příprava vysoce vzdělaných absolventů, kteří jsou schopni řešit vědecké a výzkumné úkoly základního a aplikovaného výzkumu s vazbou na problémy technické praxe, zejména v dopravních prostředcích, elektrotechnických a elektronických systémech v dopravě a dopravních stavbách.

Absolventi jsou schopni, samostatně i v týmech, řešit vědecké a výzkumné problémy v technických oborech dopravy a souvisejících oblastech, jako je strojírenství, materiálové inženýrství, elektrotechnika, elektronika, automatizační technika, životní prostředí, urbanismus, geotechnika, informační technologie a energetika. Ať už teoreticky nebo experimentálně. Dokážou se také vypořádat s nejnáročnějšími problémy v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti různých dopravních prostředků a souvisejících technologií, elektrických systémů v dopravě, dopravních struktur a dopravního zařízení. Umí formulovat problém, navrhnout optimální řešení, racionálně ho vyřešit s pomocí teoretických znalostí a dostupných technických prostředků a prezentovat výsledky. Dokáží samostatně používat počítačovou techniku při analýze, návrhu, vývoji a dokumentaci zkoumaných technických systémů v dopravě. Jejich výsledky výzkumu jsou publikovány a prezentovány na univerzitě i v zahraničí.

Absolvent studijního programu Dopravní prostředky má hluboké teoretické znalosti v oblasti pozemní dopravy, zejména v teorii pohybu a bezpečnosti vozidla, environmentálních dopadech vozidel, analýzy pevnosti a dynamiky vozidla a v teorii vozidel. Umí provádět teoretické a experimentální analýzy složitých problémů v těchto oblastech, přichází s novými poznatky a řešeními a navrhují nápravná opatření.

Absolventi Elektrotechnických a elektronických systémů v dopravě mají, s ohledem na zaměření své disertační práce, hluboké znalosti v oblastech elektrických trakčních systémů silničních a kolejových vozidel, napájecích systémů závislé trakce, elektromobility - (tj. pohonných řetězců, akumulátorového napájení nabíjecích systémů) bezpečnostně kritických řídicích systémů v dopravě, v řídicí, automatizační, radiokomunikační a senzorické techniky v dopravních prostředcích a systémech.

Absolvent studijního programu Dopravní stavby je vysoce kvalifikovaný odborník s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti navrhování, plánování, posuzování a implementace dopravních struktur. Umí využít simulačních výpočtů a prováděných experimentů k samostatnému řešení nejsložitějších geotechnických případů, souvisejících se založením dopravních staveb. Umí používat vědecké metody a postupy při řešení složitých únavových a stabilitních úloh týkajících se mostních objektů i dalších umělých staveb na komunikacích silniční i železniční sítě.

Teoretická průprava

hluboké znalosti z matematiky, pevnosti materiálů, dynamiky, spolehlivosti a životnosti

Praktická aplikace

  • konkrétní poznatky z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury
  • výpočetní a experimentální metody dopravních prostředků a analýza interakce dopravní cesty
  • diagnostické metody návrhů dopravních prostředků a dopravní cesty a s tím spojené metody plánování, údržby a rekonstrukce

Co po studiu

  • výzkumný pracovník ve výzkumných a vzdělávacích organizacích
  • pedagogický pracovník ve vzdělávacích organizacích
  • výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslových podnicích
  • manažeři ve výzkumu, vědě a vzdělávání
0