Technologie a management v dopravě

Studijní program: Technologie a management v dopravě
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika programu:

Studijní program je v oblasti povinných předmětů koncipován tak, aby poskytl studentům teoreticko-metodologický základ technologie a řízení dopravy (včetně poštovních a kurýrních služeb). Pozornost je zaměřena především na využití matematických a dalších metod v rámci řízení dopravy a na metody vědecké práce. Cílem studia je připravit erudované odborníky a vědecké pracovníky v oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb) schopné analyzovat komplexní problémy v dané oblasti, na základě výsledků analýz navrhovat odpovídající řešení a řídicí systémy, a to na bázi vlastních vědeckých výzkumů v těsném kontextu s aplikací v praxi. Zvyšování kompetencí studentů ve vybraných oblastech dopravy a poštovních a kurýrních služeb je zabezpečeno nabídkou povinně volitelných předmětů, zaměřených do oblasti investičního rozhodování, logistických systémů, modelování technologických procesů, datových struktur a algoritmů a bezpečnostního managementu.

Nedílnou součástí odborné přípravy je výjezd v rámci výměnného programu nebo stáž v zahraničí nebo zapojení do řešení mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí a cílená jazyková příprava. Naplnění cílů studia umožní vychovat špičkové odborníky a výzkumné a vědecké pracovníky pro oblast technologie a managementu v dopravě a poštovních a kurýrních službách vybavené potřebnými kompetencemi uplatnitelnými na vědeckých pracovištích a institucích, vysokých školách a dalších výzkumných a vývojových pracovištích.

Absolvent doktorského studijního programu Technologie a management v dopravě má ucelený soubor vědomostí a kompetencí, které využívá k analýze a řešení složitých problémů z oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb). Je schopen na základě vlastní vědecké činnosti navrhovat inovativní řešení těchto problémů, výsledky svých výzkumů publikovat na mezinárodní úrovni a na této úrovni je rovněž konfrontovat s výsledky dosaženými tuzemskými a zahraničními odborníky z univerzit, výzkumných institucí a odborných pracovišť. Umí široce využívat při své činnosti informační systémy a informační technologie, dokáže rovněž v oblasti své specializace aktivně spolupracovat při jejich zdokonalování a vývoji. Má vypěstované návyky týmové spolupráce při řešení projektů a výzkumných úloh. Je připraven zapojit se do vědecké činnosti jak na akademické půdě, tak ve výzkumných organizacích a na výzkumných pracovištích v podnikové sféře. Má velmi dobré povědomí o interakci teorie a praxe, o bezpečnosti a udržitelnosti navrhovaných řešení v oblasti technické, technologické i metodické.

Teoretická průprava:

Získání hlubokých znalostí metod vědecké práce a matematických metod v řízení dopravy, prohloubení znalostí v oblasti strategického managementu; v souladu se zaměřením disertační práce pak prohloubení znalostí v oblasti modelování technologických procesů, logistických systémů, přípravy a hodnocení dopravních investičních projektů, managementu bezpečnosti, datových struktur a algoritmů a kapacity sítí.

Praktická aplikace:

Teoreticky nabyté vlastnosti jsou kreativním způsobem využívány v praxi v rámci řešení komplexních problémů dopravních procesů.

Co po studiu:

  • vědecko-výzkumní pracovníci v oblasti technologie a managementu v dopravě, poštovních a kurýrních službách,
  • vědečtí a akademičtí pracovníci na univerzitách a v dalších výzkumných organizací,
  • řešitelé strategických problémů v dopravních organizacích a společnostech poskytujících logistické, poštovní a kurýrní služby,
  • dopravní odborníci ve vládních a samosprávních institucích.

 

false
0