Informace pro studenty magisterského studia

POKYNY K PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT
DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 

Témata katedry

 

Témata diplomových prací oboru DMML pro akademický rok 2021/2022 budou vypisována průběžně prostřednictvím systému STAG. Na témata je možné se přihlašovat takto: Moje studium – Výběr kvalifikační práce – akademický rok 2021/2022 – vyhledat témata podle katedry, tzn. KDMML. Na každé téma se může přihlásit pouze jeden student, takže registrované téma bude studentovi následně přiděleno.

 

Vlastní témata

 

Student si může přihlásit i vlastní téma diplomové práce. Téma je nejprve třeba prokonzultovat s některým z vyučujících (podle zaměření tématu). S příslušným vyučujícím je možné se předběžně domluvit i na vedení práce. Preferovaný vedoucí však nemusí být vždy přidělen jako skutečný vedoucí práce.

 

Student dále vyplní formulář „Návrh vlastního tématu BP/DP“, který je k dispozici zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jXwwSb230UKVcGPL1jyv...

 

Formulář bude aktivní do 25. 10. 2021. Témata schvaluje vedení KDMML. O výsledku schvalování budou studenti následně informováni.

 

Další pokyny

 

Téma diplomové práce je třeba si závazně přihlásit nejpozději do 31. 10. 2021, tzn., že do tohoto data musí mít student buď přihlášené některé z témat katedry, nebo schválené téma vlastní.

 

Začátkem listopadu budou k jednotlivým tématům oficiálně přiděleni vedoucí prací. Každý student se musí se svým vedoucím domluvit na konečné podobě osnovy práce a tu poté zadat do systému STAG. Podrobnější pokyny k vyplnění potřebných údajů do systému STAG budou k dispozici společně se seznamem témat s přidělenými vedoucími ve studijních materiálech k předmětu Diplomový seminář.

 

Téma diplomové práce je třeba koncipovat tak, aby práce splňovala následující požadavky:

  • první část je teoretická, tzn., obsahuje přehled teoretických přístupů souvisejících s danou problematikou,
  • druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu řešeného problému,
  • třetí část předkládá, na základě zhodnocení současného stavu, vlastní návrhy studenta na řešení daného problému,
  • čtvrtá část obsahuje ekonomické (případně jiné) zhodnocení navrženého řešení.

 

Tyto pokyny se týkají studentů, kteří plánují SZZ v letním termínu 2022 nebo zimním termínu 2023.

0