Podmínky pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním do českého studijního programu

 1. podání elektronické přihlášky na webu DFJP
 2. zaplacení poplatku za podanou přihlášku CZK 500,-
 3. pokud budete žádat fakultu o ověření předchozího SŠ či VŠ vzdělání - zaplacení poplatku CZK 600,- (podklady k platbám uchazeč nalezne v emailu/elektronické přihlášce)
  Uchazeč dokládající předchozí vzdělání nostrifikací nebo Evropským bakalaureátem, nebo uchazeč, který získal SŠ/VŠ vzdělání v zemi, se kterou má ČR smlouvu o automatické rovnocennosti poplatek neplatí – o posouzení nežádá!
 4. doložení úředně ověřené kopie osvědčení o zkoušce z českého jazyka - minimálně CEFR B2
 5. u studijního programu Dopravní technika doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci v elektrotechnice (formulář ke stažení níže)
 6. dodání Formuláře pro uchazeče o studium na Dopravní fakultě Jana Pernera
 7. dodání dokumentů k prokázání předchozího SŠ / VŠ vzdělání (jedním z bodů níže):

 

Uchazeč o bakalářský studijní program doloží:

 1. doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace), nebo
 2. doklad o udělení Evropského bakalaureátu + doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání (neplatí pro International Baccalaureate), nebo
 3. doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou na jedné ze 4 zemí, se kterou má ČR smlouvu o rovnocennosti úrovně vzdělávání (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko), nebo
 4. Uchazeč může zažádat o uznání středoškolského vzdělání přímo na fakultě, na kterou si podává přihlášku, a to doložením dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

 

Uchazeč o navazující, doktorský studijní program doloží:

 1. doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (nostrifikace), nebo
 2. doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělávání v jedné ze 4 zemí, kde je úroveň vzdělávání uznána za rovnocennou (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko – kromě Bc. diplomů), nebo
 3. Uchazeč může zažádat o uznání vysokoškolského vzdělání přímo na fakultě, na kterou si podává přihlášku, a to doložením dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu.

 

 


Doplňující informace pro všechny uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním

Všechny dokumenty musí být na fakultu dodány v listinné podobě, a to jak originál nebo úředně ověřená kopie originálu. Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

#  Pokud fakulta dospěje k závěru, že požadované skutečnosti nebyly přesvědčivě doloženy, nebo má pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, vyhrazuje si právo požadovat doložení dalších dokumentů prokazujících SŠ či VŠ vzdělání uchazeče.

#  V případě, že si nejste jistí, které dokumenty je třeba doložit, pomůže Vám INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK

 

  Kontaktní osoba

  Ing. Vladislava Kaltounová,

  Ing.
  Vladislava
  Kaltounová


  Dopravní fakulta Jana Pernera

  vladislava.kaltounova@upce.cz
  466 036 098, 466 036 488
  Soubory ke staženíVelikost
  PDF icon lékařský posudek pro studijní program Dopravní technika439.65 KB
  false
  0