Publikace detail

Consolidation of Paint Layer with Lime Nanosols
Autoři: Vojtěchovský Jan
Rok: 2018
Druh publikace: kapitola v odborné knize
Název zdroje: Nanomaterials in Architecture and Art Conservation
Název nakladatele: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.
Místo vydání: Singapur
Strana od-do: 398-407
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng Consolidation of Paint Layer with Lime Nanosols The chapter deals with possibilities of consolidation of paint layers of wall paintings using lime nanosols (nanosuspensions). At first, laboratory testing was carried out on test panels to prepare testing on real objects. Based on this test, a procedure was chosen where the lime suspension was applied in several cycles at a relatively low concentration. This procedure was successfully applied within the consolidation of the medieval paintings in the church of St. Vitus in Zahradka near Ledec nad Sazavou. Different procedure was chosen for the consolidation of the extremely damaged baroque paintings in the chapel of St. Isidor in Krenov near Moravska Trebova. Here, the lime suspensions were applied in combinations, respectively mixtures with ethylsilicates. The article also provides a fairly detailed analysis of application risks, and then provides guidance on how to perform the consolidation successfully without the creation of white veil, which is potentially the main risk of application. consolidation;paint layer;wall painting;lime nanosuspensions;ethylsilikates;nanomaterials
cze Konsolidace barevné vrstvy pomocí vápenných nanosolů Kapitola pojednává o možnostech konsolidace barevných vrstev nástěnných maleb pomocí vápenných nanosolů (nanosuspenzí). Nejprve bylo provedeno laboratorní zkoumání na testovacích panelech, které mělo připravit odzkoušení na reálných objektech. Na základě tohoto testování byl vybrán postup, kdy byla vápenná suspenze aplikována v několika cyklech v relativně nízké koncentraci. Tento postup byl s úspěchem aplikován při konsolidaci středověkých maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Jiný postup byl vybrán pro konsolidaci extrémně poškozených barokních maleb v kapli sv. Isidora v Křenově u Moravské Třebové. Zde byly vápenné suspenze aplikovány v kombinaci, respektive ve směsi s organokřemičitany. Článek také poskytuje poměrně podrobný rozbor rizik při aplikaci a následně podává návod, jak konsolidaci provést úspěšně, tedy i bez vytvoření bílého zákalu, jenž je potenciálně hlavním rizikem při nanášení. konsolidace;barevná vrstva;nástěnná malba;vápenné nanosuspenze;organokřemičitany;nanomateriály