Publikace detail

Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds
Autoři: Schmidová Eva | Meluru Ramesha SunilKumar | Schmid Michal | Bozkurt Fatih
Rok: 2020
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Engineering Failure Analysis
Název nakladatele: Elsevier
Místo vydání: Kidlington
Strana od-do: nestránkováno
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds The use of Cr-Ni austenitic steel interlayers is an effective solution for heterogeneous welds, especially in combination with high-carbon steels. High contact-fatigue resistance and resistance to impact loads are required in the case of railway crossing applications. The failure of Nb-alloyed cast Cr-Ni austenitic steel used as an insert in the flash butt resistance weld of Hadfield steel with carbon steel is the subject of the presented analyses. The identification of the failure mechanism is based on light and scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray analyses, including electron backscattered analyses. The initiation of hot-crack defects is detected in the heat affected zone (HAZ). In contrast to the usual conditions for the formation of hot cracks in the HAZ, cracks are found solely outside the superheating zone. The decisive influence of Nb-based intermetallics formed at the phase interface of delta-ferrite and the austenitic matrix is indicated. The eutectics formation between niobium carbonitrides and the austenitic matrix is assumed to be responsible for the hot-cracking susceptibility of austenitic steel. The particular combination of the temperature gradient together with the chemical gradient leading to a localization of the critical zone is documented. The paper describes the influence of carbon redistribution at the weld interface on the morphology of delta-ferrite in different layers of the heat-affected zone. Induced structural differences are associated with Nb-particle formation. Fractographic analyses show the formation of low-melting phases in the critical layer of the HAZ. The influence of secondary phases, especially Nb-eutectic, on the degradation of austenitic steel plasticity is documented. Heterogeneous welds; Nb-alloyed austenitic steel; Nb-based intermetallics; Hot cracking; Carbon redistribution
cze Působení Nb při poškození dvoufázové oceli v heterogenních svarech Předmětem předložených analýz je porušení austenitické lité oceli na bázi Cr-Ni legované Nb v heterogenním svaru Hadfieldovy oceli s uhlíkovou ocelí. Identifikace degradačního mechanismu je založena na světelné a elektronové mikroskopii a rentgenově disperzních analýzách. Inicace defektů je detekováno v tepelně ovlivněné zóně; na rozdíl od obvyklých podmínek pro vytváření horkých trhlin v HAZ se trhliny nacházejí pouze mimo zónu přehřátí. Je uveden rozhodující vliv intermetalik na bázi Nb vytvořených na fázovém rozhraní delta-feritu a austenitické matice. Je zdokumentována konkrétní kombinace teplotního gradientu spolu s chemickým gradientem vedoucím k lokalizaci kritické zóny. Příspěvek popisuje vliv redistribuce uhlíku na rozhraní svaru na morfologii delta-feritu v různých vrstvách tepelně ovlivněné zóny. Fraktografické analýzy ukazují tvorbu fází s nízkou teplotou tání v kritické vrstvě HAZ. Heterogenní svary; Nb-legovaná austenitická ocel; Intermetalika na bázi Nb; Horké trhliny; Redistribuce uhlíku