Historie

Základy k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) byly položeny 1. října 1992, když v rámci tehdejší Vysoké školy technologické (VŠCHT) v Pardubicích vznikla Katedra dopravy. Katedru tvořili dva profesoři, dva docenti a jeden odborný asistent. V listopadu 1992 byly zahájeny intenzivní přípravy na realizaci Dopravní fakulty pojmenované na počest Jana Pernera jeho jménem. Byla vytvořena podrobná studijní dokumentace, připraveno personální zabezpečení pedagogické, vědecké, administrativní a technické činnosti fakulty. Vědecká rada VŠCHT projednala a definitivně schválila návrh na zřízení Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP).

Dopravní fakulta, nesoucí jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19.století, oficiálně zahájila činnost ke dni 1.dubna 1993 a ještě téhož roku se konaly první promoce jejích absolventů.

Dopravní fakulta Jana Pernera představuje pokračování tradice založené Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokou školou železniční Praha a Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině. Navazuje tak současně na tradici vytvořenou v roce 1707 založením první veřejné inženýrské školy ve Střední Evropě, nazvané Stavovská inženýrská škola v Praze. Kořeny technické výuky u nás jdou nicméně mnohem hlouběji, a to až do roku 1344, do dob císaře Karla IV., a jsou spojeny se jménem stavitele Matyáše z Arrasu.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Její absolventi jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.

Akademický rok 2002/2003 byl dalším významným rokem ve vývoji Dopravní fakulty Jana Pernera. Na základě souhlasu Akreditační komise České republiky se začalo realizovat tzv. „strukturované studium“, které má tři stupně:

  • Bakalářské studijní programy (Bc.)
  • Magisterské studijní programy (Ing.)
  • Doktorské studijní programy (Ph.D.)

Tím byl vytvořen zásadní krok pro začlenění naší fakulty do soustavy celoevropského vysokého školství, umožňující vzájemnou, oboustrannou mobilitu studentů i pedagogů. Toto systémové řešení zvyšuje uplatnění a kariérní možnosti našich absolventů v globálním, silném konkurenčním prostředí.

Dopravní fakulta Jana Pernera má všechny atributy univerzitního pracoviště:

  • doktorské studium,
  • habilitační právo,
  • právo profesorského řízení.

Dopravní fakulta Jana Pernera se také výraznou měrou zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce.

0