Odborný profil

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě se zabývá především elektrickými a elektronickými zařízeními, souvisejícími se silniční i železniční dopravou a energetikou. Předmětem zájmu katedry jsou zejména elektrická trakce, energetika a napájení elektrických drah, pohony, autotronika, zabezpečovací zařízení a systémy, sdělovací zařízením a systémy využívané v dopravní technice. Vedle toho, že významným společným prvkem těchto různorodých zařízení je využití v dopravě, se tyto poněkud nesourodé oblasti elektrotechniky v současné době prolínají díky velkému pronikání digitálních technologií do kontroly a řízení procesů i do přenosu a zpracování signálu a informací. 

Výuka

Katedra zajišťuje výuku předmětů stávajícího studijního oboru „Dopravní infrastruktura zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě (DI-EZD)“ a nově akreditovaného studijního oboru „Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)“. Kromě toho zajišťuje také výuku elektrotechnických předmětů
u ostatních studijních oborů na Dopravní fakultě Jana Pernera (například pro obor Dopravní prostředky - silniční vozidla předmět Elektronické systémy silničních vozidel).

Katedra zabezpečuje v bakalářském studiu výuku zaměřenou na zvládnutí základů elektrotechniky a moderní elektroniky, dále na speciální problematiku pohonů trakčních vozidel, autotroniky a autodiagnostiky, výkonové elektroniky, zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě. Společným rysem bakalářského studia
v této specializaci jsou zejména různé formy aplikací mikroprocesorů a počítačů při měření a diagnostice systémů, při řízení a ovládání zařízení nebo
při zpracovávání signálu a informací.

V magisterském studiu se studenti profilují a dále si prohlubují teoretické a praktické poznatky zejména v oblasti energetiky a napájení drah, elektrické trakce, výkonové elektroniky a pohonů, autotroniky a autodiagnostiky, přenosu a zpracování informací, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů.  Na výchově studentů se významnou měrou podílejí také špičkoví odborníci z praxe, zejména z výzkumných a vývojových pracovišť výrobních podniků i pracovníci z provozu
a správy těchto zařízení.

V doktorském studiu se již studenti zabývají podle svého zaměření odbornými předměty, jako jsou: elektrická trakční zařízení, řízení elektrických pohonů, elektromagnetická kompatibilita, vysokofrekvenční elektrotechnika či zabezpečovací technika.

V rámci spolupráce s firmami katedra pořádá pro studenty přednášky odborníků z praxe a odborné exkurze. Katedra organizuje také odborně zaměřené přednášky a semináře pro firmy v oblasti dopravy.

Výzkumná činnost

Pracovníci katedry se v rámci projektů Institucionálního výzkumu nebo grantů různých organizací (MPO, TAČR, MŠMT), ale i v rámci spolupráce
se soukromými firmami zabývají celou řadou výzkumných, vývojových i výrobních problémů:  

 • Vývoj a výzkum v oblasti elektrických pohonů
 • Výzkum v oblasti trakčních systémů
 • Výzkum v oblasti hybridních vozidel řídicích systémů
 • Výzkum v oblasti autotroniky a diagnostiky
 • Výzkum v oblasti řízení spalovacího motoru
 • Výzkum v oblasti FMCW systémů antikolizní ochrany
 • Výzkum v oblasti energetických systémů 

 Kanceláře pracovníků katedry se nacházejí v budově DC (modrá výšková budova) ve druhém a třetím patře. Kanceláře jednotlivých pracovníků naleznete
v  seznamu zaměstnanců.

V rámci výzkumné činnosti katedra poskytuje pro podniky a firmy poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a analýz.

Pro výuku elektrotechnických předmětů jsou nezbytné laboratoře. Ve správě katedry je celkem 6 laboratoří:

 • DA-02010 - Laboratoř pro výuku elektrotechniky a elektroniky (ex P17) - 2. patro, budova DA
 • DC-01022 - Laboratoř pro výuku elektrotechniky a elektroniky (ex KC011) - přízemí, budova DC
 • DC-01021 - Laboratoř pro výuku mikroprocesorové techniky (ex KC09) - přízemí, budova DC
 • DC-01010 - Výzkumné a vývojové pracoviště řídicích systémů kolejových vozidel

Nově zabezpečuje naše katedra část výuky a výzkumu v nově vybudovaném Výzkumném a výukovém centru v Doubravicích