Katedra je pracovištěm pro výuku předmětů stávajícího studijního oboru „Dopravní infrastruktura zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě (DI-EZD)“ a nově akreditovaného studijního oboru „Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)“. . Kromě toho zajišťuje také výuku všech elektrotechnických předmětů na Dopravní fakultě Jana Pernera i na dalších fakultách Univerzity Pardubice.
V bakalářské etapě studia se u výuky zaměřujeme hlavně na zvládnutí základů elektrotechniky a moderní elektroniky a na profilování buď ve směru elektrické trakce a napájení elektrických drah nebo ve směru zabezpečovací a sdělovací techniky. Společným rysem bakalářského studia v této specializaci jsou zejména různé formy aplikace mikroprocesorů a počítačů při měření a diagnostice systémů, při řízení a ovládání zařízení nebo při zpracovávání signálu a informací.
V magisterské etapě se dále prohlubují teoretické poznatky zejména v oblasti aplikované matematiky a v teorii přenosu a zpracování informace a prohlubuje se odborné zaměření na trakci nebo napájení drah a na zabezpečovací nebo sdělovací zařízení a systémy. Na výchově studentů se významnou měrou podílejí také špičkoví odborníci z praxe, zejména z ústavů ČAV, z výzkumných a vývojových pracovišť výrobních podniků i pracovníci z provozu a správy těchto zařízení.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice nabízí zájemcům studium elektrotechniky již od svého zřízení. Na fakultě je možno studovat elektrotechniku v oboru „Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)“ :

  • bakalářském - nominální délka 3 roky (Bc.),
  • magisterském (inženýrském) - nominální délka 2 roky (Ing.),
  • doktorském - nominální délka 3 roky (Ph.D.),

a to jak v prezenční (řádné, denní studium), tak kombinované formě (dálkové studium).

Bakalářské studium ve specializaci ESD je koncipováno jako elektrotechnický studijní obor, zaměřený na sdělovací, napájecí a zabezpečovací sítě a systémy v dopravě, spojích i jinde v průmyslu, dále na elektrické pohony a trakci v dopravě železniční, silniční, tramvajové, trolejbusové a v metru.

K bakalářskému studiu ve specializaci ESD je přijat uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním zakončeným maturitou na základě výsledků přijímacích zkoušek. Toto studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, spojenou s obhajobou bakalářské práce. Absolvent této fáze studia má titul bakalář (Bc.) a může nastoupit do práce v průmyslových i dopravních podnicích v provozu, údržbě, správě nebo kontrole elektrotechnických zařízení jako technik s vysokoškolským odborným vzděláním nebo může pokračovat ve studiu na magisterské úrovni na kterékoliv vysoké škole, poskytující strukturované vzdělání ve stejném nebo příbuzném oboru.

Absolvent této specializace má dobré znalosti ze základů elektrotechniky a elektroniky a odpovídající širší teoretický základ, což mu umožňuje řešit stávající problematiku oboru moderními prostředky a snadno se přizpůsobovat novým požadavkům, které přináší neustálý vývoj této techniky. Jeho speciální znalosti se týkají podle zaměření buď sdělovacích zařízení, přenosu a zpracování dat i zabezpečovacích zařízení v dopravě a spojích nebo elektrických pohonů a trakčních zařízení elektrických drah.  

Magisterské studium specializace ESD je vysokoškolský studijní obor poskytující ucelený, souhrnný pohled na problematiku elektrotechnických sítí, zařízení a systémů v dopravní soustavě, na jejich vzájemné vazby a konflikty. Výběrem alternativních předmětů se studenti mohou již v průběhu studia hlouběji specializovat v některé z následujících oblastí: sdělovací nebo zabezpečovací zařízení a systémy v dopravě, spojích i jinde v průmyslu nebo na napájení elektrických drah a elektrickou trakci.

K magisterskému studiu ESD je přijat úspěšný absolvent bakalářského studia ESD (nebo EZD) na základě zápisu nebo absolvent příbuzného oboru po posouzení kompatibility studia a po případném vykonání diferenčních zkoušek. Toto studium je zakončeno státní zkouškou s obhajobou diplomové práce. Absolvent magisterského studia má titul inženýr (Ing.) a počítá se s ním jako s vysokoškolsky vzdělaným technikem pro řízení výroby a provozu elektrotechnických zařízení v dopravě, službách a v průmyslu. Může také pracovat ve vývoji a výzkumu elektrotechnických zařízení. Absolvent magisterského studia se také může ucházet o doktorské studium ve stejném nebo příbuzném oboru a to buď okamžitě po ukončení magisterského studia nebo kdykoliv později po získání zkušeností v praxi.

Absolvent magisterského oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD) má dobré teoretické znalosti z elektrotechniky a elektroniky, ale určité základy má i z ekonomie, managementu a podnikové psychologie. To vše mu umožňuje s přehledem řešit nejen současné problémy praxe, ale také dobře se adaptovat na nové požadavky, které přináší rychlý rozvoj techniky. Jeho speciální znalosti se týkají podle zaměření buď sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a systémů v dopravě a spojích nebo elektrických pohonů a trakčních a napájecích zařízení elektrických drah.  

K doktorskému studiu v oboru Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD) je přijat absolvent magisterské etapy vysokoškolského studia oboru EZD nebo ESD nebo příbuzného oboru na základě výsledku konkurzu, který je každoročně vyhlašován na vybraná témata z oboru. Toto studium je zakončeno doktorskou státní zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent této etapy studia má titul doktor (Ph.D.) a jeho vzdělání jej předurčuje zejména k práci ve vývoji a výzkumu v oblasti elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě i v průmyslu. Toto vzdělání je také nezbytné pro výkon funkce vysokoškolského učitele a je podmínkou pro zapojení do mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky.