Dopravní sál (DA 00003)

Dopravní sál Katedry technologie a řízení dopravy (KTŘD) je účelově koncipovanou laboratoří určenou pro plánovanou výuku předmětů zaměřených na technologii a řízení železniční dopravy. Jeho základním posláním je seznámit uživatele s obsluhou různých typů zabezpečovacích zařízení používaných zejména v provozních podmínkách drážní dopravy a osvojení základních návyků souvisejících s důležitou a odpovědnou prací provozních zaměstnanců v souvislosti s bezpečností a ekonomičností dopravy bez rizika ohrožení její plynulosti a bezpečnosti v běžném provozu. Myšlenka výstavby dopravního sálu se zrodila na Katedře technologie a řízení dopravy již na počátku roku 1998. Díky působení mnoha zaměstnanců KTŘD i fakulty byli postupně získáni sponzoři, kteří zajistili finanční prostředky na realizaci výstavby nebo přímo provedli dodavatelským způsobem konkrétní práce. Z velmi dobré spolupráce s těmito subjekty je patrné, že si vedoucí pracovníci vrcholového managementu dopravních a přepravních společností plně uvědomují význam kvalitního vzdělávání a praktických znalostí vysokoškolsky vzdělaných odborníků a jsou ochotni ho plně podporovat. A tak se v přiděleném suterénním prostoru, upraveném péčí fakulty z bývalých šaten a dílen údržby, začalo v květnu roku 2000 s výstavbou dominantního prvku laboratoře, modelového kolejiště s rozměry 21,2m × 2,1m × 1,1m (délka × šířka × výška).

false

Kolejiště v modelové velikosti H0 je koncipováno jako dva uzavřené okruhy se čtyřmi dopravnami s kolejovým rozvětvením, jednou bez kolejového rozvětvení a dále zahrnuje úzkorozchodnou trať a terminál kombinované dopravy. Jejich popis a technické vybavení je následující:


Dřísy - jedná se o stanici, která má čtyři dopravní a jednu manipulační kusou kolej. Zabezpečovací zařízení této stanice je elektromechanické s řídícím přístrojem RANK, bubnovým stavědlovým přístrojem na jednokolejném heřmanickém zhlaví a stavědlovým přístrojem vzor 5007 na dvoukolejném oborském zhlaví. Jednokolejné zhlaví je tvořeno čtyřmi ručně přestavovanými výhybkami. Návěstidla jsou světelná. Vjezdové návěstidlo je doplněno kromě samostatné předvěsti i opakovací předvěstí. Odjezdové návěstidlo pro druhou a čtvrtou kolej je skupinové. Do stavědlového přístroje vzor 5007 na dvoukolejném zhlaví ve směru do stanice Obora je zapojena mechanická závislost kontroly uzavření železničního přejezdu. Zhlaví je tvořeno šesti výhybkami, z nichž čtyři jsou z hlediska obsluhy poháněny elektromotorickými přestavníky a bývající dvě mechanickými přestavníky. Tyto jsou navíc vybaveny závorníkem.

false

Obora - železniční stanice se čtyřmi dopravními a dvěma kusými manipulačními kolejemi je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením AŽD 71 s cestovou volbou. Zhlaví směrem k dopravně Dřísy je tříkolejné, neboť kromě dvoukolejné trati od Dřísů je sem zaústěna jednokolejná trať ze Stránova. Na zhlaví je jedna dvojitá kolejová spojka. Opačné zhlaví ve směru do Heřmanic je také vybaveno kolejovou spojkou. Nachází se zde železniční přejezd a navazuje na něj dvoukolejná trať vybavená z hlediska traťového zabezpečovacího zařízení trojznakým banalizovaným (obousměrným) automatickým blokem.

false

Heřmanice - dopravna je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím zařízením AŽD ESA 33. Má pět plus dvě dopravní koleje a čtyři manipulační koleje, z toho tři kusé. Na obou zhlavích se nachází po dvou jednoduchých kolejových spojkách tvořených štíhlými výhybkami a po jedné anglické křižovatkové výhybce. Do oborského zhlaví ústí zmiňovaná dvoukolejka, do dřísského zhlaví je zaústěna jednokolejná trať z Dřísů a jednokolejka z výhybny Stránov. Stanice navíc disponuje odstavnými kolejemi, které jsou zaústěny do oborského zhlaví. Ze žst. Heřmanice vychází také vlečka terminálu kombinované dopravy (TKD) s portálovým jeřábem a dalšími mechanizmy pro manipulaci s kontejnery, výměnnými nástavbami a silničními návěsy. Stanice Heřmanice je zároveň stykovou stanicí se soukromou úzkorozchodnou dráhou a sídlem dirigujícího dispečera pro tuto trať.

false

Stanice Heřmanice je zároveň stykovou stanicí se soukromou úzkorozchodnou dráhou a sídlem dirigujícího dispečera pro tuto trať.

false

výhybna Stránov - je dvoukolejná výhybna na jednokolejné trati Heřmanice – Obora, vybavená světelnými návěstidly a dálkově řízená a zabezpečená ZZ ESA 33 z Heřmanic.
hradlo Hodrá - je dopravnou bez kolejového rozvětvení na dvoukolejné trati Dřísy – Obora. Je vybaveno indikační deskou s vazbou na reléový poloautomatický blok (RPB).

false

Soukromá úzkorozchodná dráha - byla na kolejišti umístěna zpočátku pouze jako dekorace, ale v roce 2014 byla prodloužena a zaintegrována do výuky. Jedná se o trať Frýdlant – Heřmanice místní nádraží – Březová – Obora se zjednodušeným řízením provozu podle předpisu D3. Na trati jsou čtyři výše uvedené dopravny, nákladiště Les a zastávky Stránov zastávka a Kocourov. Označení velikosti modelů je H0e, takže reálný rozchod by činil 760 mm. Na trati je dovolena přeprava dvounápravových normálněrozchodných vozů na podvalníkách a podvalníkových vozech. Přechod vozů z normálního rozchodu na úzký je zajištěn pomocí podvalníkové jámy v Heřmanicích.

V Dopravním sále KTŘD je také situována klasická učebna pro 22 studentů vybavená audiovizuální technikou. Vlastní kolejiště a sdělovací a zabezpečovací zařízení může při praktické výuce obsluhovat až 12 studentů.

Několik dalších fotek z dopravního sálu:

false
false
false
false

Noční pohled na terminál kombinované dopravy

false

Noční pohled na kolejiště dopravního sálu

false
0