Zkušební laboratoř AL DFJP

Historie vzniku Zkušební laboratoře AL DFJP

V letech 2002 až 2003 vznikl záměr sjednotit zkušební činnosti na katedrách Dopravní fakulty Jana Pernera do jedné multifunkční laboratoře a tuto laboratoř podrobit akreditačnímu procesu Českým institutem pro akreditaci. Vzhledem k rozmanitosti zkušebních činností na jednotlivých katedrách a odděleních byla zřízena specializovaná pracoviště, která pokrývala nejrůznější oblasti vědy a výzkumu.

Organizační začlenění v rámci Univerzity Pardubice

Zkušební laboratoř AL DFJP byla založena na základě rozhodnutí Akademického senátu ke dni 18. 3. 2004 jako samostatný, nezávislý orgán, postavený na úroveň katedry DFJP a její činnost byla oficiálně zahájena 30.6.2004. Koncem roku 2005 byla ZL AL DFJP pod vedením Mgr. Antonína Vaněčka podrobena akreditačnímu procesu dle ČSN EN 17025 a na začátku roku 2006 byla národním akreditačním orgánem ČIA akreditována jako zkušební laboratoř č. 1472.

Odborné zaměření Zkušební laboratoře AL DFJP

Zkušební laboratoř AL DFJP prováděla na základě platného osvědčení o akreditaci akreditované i neakreditované zkoušky, které mají vztah ke vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera. Jednalo se především o zkoušky související s jízdními vlastnostmi kolejových vozidel (ČSN EN 14363, UIC 518), kontaktními poměry mezi dvojkolím a kolejí (ČSN EN 15302, UIC 519), hlukem v mimopracovním prostředí (ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2, ČSN ISO 1996-3), posuzováním stavu mostních konstrukcí (ČSN 73 6209) a měřením deformací ocelových konstrukcí pomocí tenzometrů (vlastní metodika zkoušky).

Ukončení činnosti Zkušební laboratoře AL DFJP

Založení a akreditace zkušební laboratoře bylo ve své době významným krokem pro DFJP jako technickou fakultu. Příslušní pracovníci prokázali schopnost plnit přísné požadavky na odbornost a kvalitu zkušební činnosti dle ČSN EN 17025, čímž si jednotlivé pracovní kolektivy upevnily důvěru u průmyslových partnerů.

Změny ve společnosti, pohled na univerzitu, její roli a způsoby hodnocení univerzity i jejích pracovníků vedly k rozhodnutí o ukončení činnosti akreditované zkušební laboratoře ke dni 10. 6. 2021. Dlouholetá práce v laboratoři nicméně zanechala v pracovních kolektivech návyky a zkušenosti, které jsou nadále využívány ve výzkumné činnosti s průmyslovými partnery a výzkumnými organizacemi.

0