Zkušební laboratoř AL DFJP

Zkušební   laboratoř  AL  DFJP  je  součástí  univerzity  jako  pracoviště účelově zřízené pro vzdělávací a vědeckou,  vývojovou  a  inovační  nebo  další  tvůrčí činnost. Pracoviště zajišťuje provádění akreditovaných a neakreditovaných zkoušek v oblasti dopravy a podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů fakulty.

Organizační začlenění v rámci Univerzity Pardubice

Zkušební laboratoř AL DFJP byla založena na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Pardubice ke dni 18. 03. 2004 v rámci změny Statutu Univerzity Pardubice. V Organizačním řádu Univerzity Pardubice je Zkušební laboratoř AL DFJP vedena jako samostatný nezávislý orgán Dopravní fakulty Jana Pernera.

Odborné zaměření Zkušební laboratoře AL DFJP

  • Statické zatěžovací zkoušky mostů (Specializované pracoviště SP1)
  • Jízdní zkoušky vozidel (Specializované pracoviště SP3)
  • Tenzometrická měření (Specializované pracoviště SP5)
  • Kontaktní geometrie dvojkolí (Specializované pracoviště SP6)

Rozsah akreditace ČIA (Český institut pro akreditaci o.p.s.)

Specializované pracoviště SP1:

false

Specializované pracoviště SP6:

false
0