Dodatečné přijímací řízení - bakalářské studium

20. 08. 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, vyhlašuje dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku tříletého bakalářského studijního programu „Dopravní technologie a spoje“ a do 1. ročníku čtyřletého bakalářského studijního programu „Stavební inženýrství“ pro akademický rok 2018/2019.

Mezi studijní obory/zaměření vybrané pro dodatečné bakalářské přijímací řízení spadá:

Studijní program „Dopravní technologie a spoje“:

  • Dopravní management, marketing a logistika
  • Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla
  • Dopravní prostředky – zaměření Silniční vozidla
  • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
  • Technologie a řízení dopravy – zaměření Technologie a řízení dopravních systémů
  • Technologie a řízení dopravy – zaměření Logistické technologie

Studijní program „Stavební inženýrství“:

  • Dopravní stavitelství

Přihlášku ke studiu lze podat v termínu od 15. 6. 2018 do 9. 9. 2018, a to pouze v elektronické formě na adrese: https://portal.upce.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Uchazeč může podat v dodatečném přijímacím řízení na DFJP nejvýše dvě přihlášky.

Administrativní poplatek ve výši 500,- Kč se hradí bankovním převodem, platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A) na účet Univerzity Pardubice nejpozději do 9. 9. 2018. Tento administrativní poplatek je nevratný.

účet Univerzity Pardubice:         KB č. ú. 37030561/0100

variabilní symbol:                       5920

specifický symbol:                      oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku

konstantní symbol:                     379 pro složenku, 308 pro bezhotovostní převod

Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, ten však musí provést i všechny další požadované úkony (včas a úspěšně složit maturitní zkoušky, zaslat požadované dokumenty). Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na fakultě je úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou do 15. 9. 2018. Do tohoto data musí uchazeči doručit:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy (konečné, ne jen pololetní)

na adresu: Dopravní fakulta Jana Pernera, Oddělení pro vzdělávací činnost, Studentská 95, 532 10 Pardubice, tel.: 466 036 096. Dokumenty musí být do 15. 9. 2018 doručeny, nikoliv teprve zaslány!

Více informací získáte zde:

Ing. Lenka Machačová
Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP