Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika (DMML)
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Tento obor je zaměřen na logistiku a řízení dopravních firem

Studiem tohoto tříletého studijního oboru získají studenti odborné předpoklady pro uplatnění na různých manažerských pozicích v dopravních a logistických podnicích a institucích státní správy.

Charakteristika oboru

Bakalářské tříleté studium s možností navázat na magisterské studium je zaměřeno na získání základních znalostí a  praktických dovedností z oblasti managementu, marketingu a logistiky v oblasti dopravy.

Teorie

Management, marketing, logistika, informatika, ekonomie, zasílatelství, technologie a řízení dopravy, operační výzkum, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, právo, účetnictví, controlling.

Praxe

Odborná praxe v 1. a 2. ročníku, exkurze ve vybraných dopravních a logistických společnostech, zadávání bakalářských prací přímo podniky z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění na vedoucích pozicích v různých typech dopravních podniků, logistických i zasílatelských společností, dále v orgánech a institucích státní správy a samosprávy (krajské úřady, Ministerstvo dopravy).

Obor Management, marketing a logistika ve spojích
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Pod pojmem spoje se rozumí elektronické komunikace a expresní, kurýrní a poštovní služby, tedy vše, co je potřebné k nákupu zboží prostřednictvím internetu a jeho přepravě včas a v pořádku až k zákazníkovi.

Tento studijní obor (MMLS) se zabývá řízením uvedených činností, tedy logistikou v e-commerce
    
Studiem tohoto tříletého studijního oboru získají studenti odborné předpoklady pro výkon manažerských funkcí v oblasti elektronických komunikací a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb.

Charakteristika oboru

Bakalářské tříleté studium s možností navázat na magisterské studium příbuzné orientace je zaměřeno na získání základních znalostí a praktických dovedností z oblasti logistiky, managementu, marketingu a  ekonomiky  sektoru elektronických komunikací a expresních, kurýrních a  poštovních služeb.

Teorie

Management, marketing, logistika, dopravní a spojová soustava, elektronický obchod, e-komunikace, manažerské rozhodování, informatika, ekonomie, zasílatelství, technologie expresních a kurýrních služeb.

Praxe

Odborná praxe v 1. a 2. ročníku, exkurze ve vybraných dopravních a logistických společnostech, zadávání bakalářských prací přímo podniky z uvedených oblastí, podílení se na realizaci výzkumných projektů pro subjekty z praxe, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění v odborných funkcích v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce) a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb.

Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika (DMML)
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Charakteristika

Magisterské studium oboru "Dopravní management, marketing a logistika" je orientováno na problematiku teorie dopravy, aplikaci matematických a informačních disciplín a na aplikaci teoretických znalostí dopravního managementu, marketingu a logistiky. Studium je doplněno o teoreticky hlubší znalosti z technologie dopravy, zasílatelství, pojišťovnictví, kalkulací, tarifů a cen v dopravě a analýzy řídící a podnikové činnosti a personálního managementu.

Cíle studia

Cíle studijního oboru spočívají ve zvládnutí teoretických znalostí z oblasti logistiky v dopravě, dopravního managementu a marketingu, ekonomických disciplín a dalších navazujících předmětů a v případě nových vysokoškolských odborníků pro řešení náročných úkolů v dopravě a pro aktivní komunikaci se zahraničními odborníky v tomto oboru. Záměrem studia je poskytnout teoretické vzdělání budoucím řídícím pracovníkům v celém sektoru dopravy a i v podnikatelské sféře ostatních odvětví národního hospodářství.

Profil absolventa

Absolvent magisterského (inženýrského) oboru "Dopravní management, marketing a logistika" má široké teoretické znalosti z oblasti marketingu, personálního, finančního a krizového managementu včetně reengineeringu. Jeho odborný profil je doplněn znalostmi z technologie a řízení dopravy, mezistátní dopravy, zasílatelství, pojišťovnictví, prognostického inženýrství i analýzy řídící a podnikové činnosti.

Absolvent tohoto studia prakticky uplatní moderní metody ekonomického řízení u dopravních a spedičních podniků v podmínkách udržitelného rozvoje společnosti a dále ve vědeckovýzkumných organizacích a školství. Profil absolventa splňuje požadavky pro soukromé podnikání ve všech dopravních oborech.

Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika (DMML)
BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Tento obor je zaměřen na logistiku a řízení dopravních firem
Studiem tohoto tříletého studijního oboru získají studenti odborné předpoklady pro uplatnění na různých manažerských pozicích v dopravních a logistických podnicích a institucích státní správy.

0