Studijní program Technologie a managment v dopravě

Specializace Dopravní management a marketing

 

 

Charakteristika specializace

Bakalářské studium je orientováno zejména na problematiku operativního managementu a marketingu se zaměřením na specifika sektoru dopravy, dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby. Absolventi najdou pracovní uplatnění především na nižších a středních manažerských pozicích a odborných pozicích v různých typech dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby i v orgánech a organizacích státní správy a územních samospráv. Jedná se o bakalářské tříleté studium, po jehož absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Teoretická průprava

V rámci studia podrobně nahlédnete do problematiky technologie a řízení dopravy (železniční, silniční, letecké), logistiky, zasílatelství, managementu, marketingu, elektronického obchodování, ekonomie, ekonomiky dopravního podniku,  finančních a pojistných operací, celního hospodářství a daňové soustavy, controllingu, algoritmizace, programování a získáš odpovídající komunikační a prezentační dovednosti.

Praktická aplikace získaných znalostí

 • Management a marketing v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
 • ekonomika dopravních společností a společností poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
 • controlling v dopravních společnostech a společnostech poskytujících logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
 • logistika a zasílatelství.

Vazba na praxi při studiu

Jedinečná možnost podílet se na realizaci reálných projektů; přednášejícími budou i odborníci z praxe. Ve 2. ročníku Vás čeká odborná praxe, můžete využít možnosti studijních stáží ve firmách, navštěvovat workshopy, studovat v zahraničí.

Uplatnění absolventa

 • Dopravní společnosti,
 • společnosti poskytující logistické, poštovní, expresní a kurýrní služby,
 • oddělení dopravy ve společnostech,
 • orgány a organizace státní správy a územních samospráv.

Představení specializace Dopravní management a marketing je také ke zhlédnutí zde.

 

Studijní program Technologie a managment v dopravě

Specializace Logistika

 

Charakteristika oboru

Studium této specializace je orientováno zejména na problematiku řízení logistických procesů ve všech částech dodavatelsko-odběratelských řetězců. Zajištění správné logistiky pro společnost je stále důležitější v důsledku prohlubující se globalizace, a proto Vám vystudování této specializace pomůže k lepšímu uplatnění na pracovním trhu tuzemském, ale i zahraničním. Absolventi najdou uplatnění především v rámci řízení logistických podnikových procesů (řízení zásob, skladování, zasílatelství atd.), které budou moci samostatně nebo v týmu odborně vykonávat.

Teoretická průprava

Teoretický základ studia tvoří společné předměty zaměřené zejména na logistiku, technologii a řízení dopravy, ekonomii, management a marketing.

V rámci specializace Logistika se dozvíte, co je předmětem logistiky a co a jak se řeší v rámci jednotlivých oblastí logistiky. Získáte například znalosti z:

 •  logistických a přepravních technologií,
 •  technologií ložných a skladových operací,
 •  mechanizace a automatizace zpracování zásilek a jejich distribuce,
 •  zasílatelství.

Dále také znalosti o řízení zásob, operační analýze, technologiích automatické identifikace, informačních logistických systémech, zbožíznalství v dopravě a balení.

Praktická aplikace získaných znalostí

Organizace a řízení:

 • dopravně-logistických procesů,
 • dodavatelsko-odběratelských řetězců,
 • skladových procesů a manipulace s materiálem.

Vazba na praxi při studiu:

Příležitost se zúčastnit se exkurzí ve vybraných společnostech zaměřených na logistiku, dopravu, zasílatelství, skladování, manipulaci s materiálem a obalové hospodářství. Nahlédnete do praxe v rámci přednášek odborníků z praxe, odborné praxe při studiu nebo studijních stáží. Bakalářskou práci můžete zpracovávat přímo pro konkrétní firmu.

Uplatnění absolventa:

Uplatnění naleznete na nižších manažerských pozicích u:

 • dopravních a spedičních společností,
 • poskytovatelů logistických služeb,
 • provozovatelů logistických center a průmyslových zón,
 • výrobních a obchodních společností.

Představení specializace Dopravní management a marketing je také ke zhlédnutí zde.

 

Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

 

 

Tento obor je zaměřen na logistiku a řízení dopravních firem

Studiem tohoto tříletého studijního oboru získají studenti odborné předpoklady pro uplatnění na různých manažerských pozicích v dopravních a logistických podnicích a institucích státní správy.

Charakteristika oboru

Bakalářské tříleté studium s možností navázat na magisterské studium je zaměřeno na získání základních znalostí a  praktických dovedností z oblasti managementu, marketingu a logistiky v oblasti dopravy.

Teorie

Management, marketing, logistika, informatika, ekonomie, zasílatelství, technologie a řízení dopravy, operační výzkum, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, právo, účetnictví, controlling.

Praxe

Odborná praxe v 1. a 2. ročníku, exkurze ve vybraných dopravních a logistických společnostech, zadávání bakalářských prací přímo podniky z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění na vedoucích pozicích v různých typech dopravních podniků, logistických i zasílatelských společností, dále v orgánech a institucích státní správy a samosprávy (krajské úřady, Ministerstvo dopravy).

 

Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

 

Charakteristika

Magisterské studium oboru "Dopravní management, marketing a logistika" je orientováno na problematiku teorie dopravy, aplikaci matematických a informačních disciplín a na aplikaci teoretických znalostí dopravního managementu, marketingu a logistiky. Studium je doplněno o teoreticky hlubší znalosti z technologie dopravy, zasílatelství, pojišťovnictví, kalkulací, tarifů a cen v dopravě a analýzy řídící a podnikové činnosti a personálního managementu.

Cíle studia

Cíle studijního oboru spočívají ve zvládnutí teoretických znalostí z oblasti logistiky v dopravě, dopravního managementu a marketingu, ekonomických disciplín a dalších navazujících předmětů a v případě nových vysokoškolských odborníků pro řešení náročných úkolů v dopravě a pro aktivní komunikaci se zahraničními odborníky v tomto oboru. Záměrem studia je poskytnout teoretické vzdělání budoucím řídícím pracovníkům v celém sektoru dopravy a i v podnikatelské sféře ostatních odvětví národního hospodářství.

Profil absolventa

Absolvent magisterského (inženýrského) oboru "Dopravní management, marketing a logistika" má široké teoretické znalosti z oblasti marketingu, personálního, finančního a krizového managementu včetně reengineeringu. Jeho odborný profil je doplněn znalostmi z technologie a řízení dopravy, mezistátní dopravy, zasílatelství, pojišťovnictví, prognostického inženýrství i analýzy řídící a podnikové činnosti.

Absolvent tohoto studia prakticky uplatní moderní metody ekonomického řízení u dopravních a spedičních podniků v podmínkách udržitelného rozvoje společnosti a dále ve vědeckovýzkumných organizacích a školství. Profil absolventa splňuje požadavky pro soukromé podnikání ve všech dopravních oborech.

Laboratoř automatické identifikace

Laboratoř automatické identifikace se zabývá technologiemi automatické identifikace (radiofrekvenční identifikace, 1D a 2D kódy) ve vazbě na jejich uplatnění v praxi. Studenti mají možnost se v rámci studia na Dopravní fakultě Jana Pernera seznámit s vybavením, kterým laboratoř disponuje.

0