Katedra informatiky a matematiky v dopravě zabezpečuje na Dopravní fakultě Jana Pernera výuku základů informatiky, algoritmizace a programování, numerických metod, aplikačního programového vybavení, operačních systémů, počítačových sítí, počítačové grafiky, diskrétní simulace, informatiky pro dopravní manažery a informačních a řídicích systémů v dopravě, optimalizačních metod na dopravních sítích, operačního výzkumu v dopravě, nástrojů a aplikací optimalizačních a simulačních metod na dopravních sítích, stochastických metod operační analýzy, lokačně alokačních úloh, teorií rozvrhů, teorií pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Vědecko-výzkumná činnost je orientována na tvorbu simulačních modelů na dopravní síti, na tvorbu a uplatnění informačních a řídicích systémů v dopravě, na problematiku tvorby časových rozvrhů v dopravě a na řešení lokačně alokačních úloh.
Mezi další oblasti výzkumu a spolupráce se soukromou sférou patří programování webových a desktopových aplikací, tvorba informačních systémů na zakázku, zpracování grafických podkladů atd.

V současnosti je KIMD lokální CISCO akademií. V rámci této funkce školí studenty čtyřsemestrálního síťového programu CISCO.

Vedoucí katedry: doc. Ing. Karel Greiner, PhD.
Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Tajemník katedry: Ing. Stanislav Machalík, PhD.
Sekretariát: Lenka Danilovičová

Oddělení programových prostředků v dopravě (OPPD)
Vedoucí: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Oblast výzkumu a vývoje realizovaného v oddělení je zaměřena zejména na řešení:  

 • Informační systém pro tvorbu jízdního řádu vlaků KANGO
 • Úlohy optimálního rozmístění obslužných středisek na dopravní síti
 • Optimalizace tvorby kompletů na dopravní síti
 • eLearning a tvorba multimediálních studijních opor
 • Programování webových a desktopových aplikací
 • Komplexní simulační modely dopravních a logistických uzlů
 • Real-time/on-line simulační modely provozu na dopravních sítích
 • Distribuované simulační modely dopravních systémů

Pedagogické aktivity členů oddělení jsou zaměřeny na výuku předmětů z informačních a komunikačních technologií na všech studijních oborech Dopravní fakulty Jana Pernera. Členové oddělení vedou bakalářské a diplomové práce. V rámci Regionální a lokální síťové akademie Cisco zabezpečují výuku čtyřsemestrálního kurzu počítačových sítí CCNA, výuku kurzů IT Essentials I, II (PC Hardware and Software, Network Operating Systems) a Wireless LAN pro studenty Univerzity Pardubice.

Oddělení aplikované matematiky (OAM)
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.

Oblast výzkumu a vývoje realizovaného v oddělení je zaměřena na:

 • Aplikace metod operačního výzkumu v dopravě a logistických systémech
 • Aplikace statistických metod v dopravě a v oblasti rozhodování v dopravních systémech
 • Aplikace fuzzy logiky v dopravních procesech
 • Aplikace genetických algoritmů v optimalizaci

Pedagogické aktivity členů oddělení jsou zaměřeny do oblasti výuky kurzů v bakalářském a magisterském stupni studia všech studijních oborů na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Pracovníci oddělení též plní funkce vedoucích bakalářských a diplomových prací.

Výzkumná činnost posluchačů doktorského studia se odvíjí od výzkumného zaměření oddělení. Doktorandi se též podílejí na výuce.

0