Bakalářské studium - Studijní program Technologie a management v dopravě – specializace Technologie a řízení dopravy

Úspěšný absolvent bakalářského tříletého studia získá nejnovější vědomosti a dovednosti v oblasti technologie a řízení dopravy a v logistických technologiích – jak teoretické tak praktické. Tyto poznatky uplatní ve všech druzích nákladní dopravy i v rámci spedice a logistiky, včetně kombinované přepravy.  Také je uplatní v oblasti osobní dopravy a to včetně integrovaných dopravních systémů.

Teoretický základ studia - studiem tohoto oboru získáš teoretické a praktické znalosti z technologie a řízení nákladní i osobní dopravy. Také získáš znalosti z oblasti logistiky, přepravních technologií, managementu, ekonomie, hospodářské a dopravní geografie, kombinované přepravy, základů dopravní cesty, základů dopravních prostředků, matematiky, fyziky, algoritmizace a programování, apod. V rámci povinně volitelných bloků předmětů se budeš moci zaměřit na oblasti: Provozování dráhy a drážní dopravy nebo Provozování silniční dopravy nebo na oblast Softwarových systémů.

Vazba na praxi při studiu - vědomosti budeš moci dále uplatnit v praktické části výuky, kterou ti naše fakulta poskytne v podobě odborných exkurzí, praxí a stáží v jedné z mnoha partnerských firem. Výuka navíc probíhá ve specializovaných učebnách a ve vlastním plně vybaveném dopravním sále. Přednášejícími budou také odborníci z praxe. Během studia můžeš složit odborné zkoušky na signalistu či výpravčího nebo budeš připraven na zkoušky z odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby na dopravním úřadě.

Uplatnění - firmy zaměřené na dopravu, logistiku, apod., řízení a plánování dopravního systému ve veřejné správě, provozovatel dopravy, řízení dopravně-technologických procesů ve firmách zabývajících se jinou než dopravní činností.


Magisterské studium - Studijní program Technologie a management v dopravě – specializace Technologie a řízení dopravy (prezenční výuka v Pardubicích, kombinovaná Praha/Pardubice) 

Charakteristika oboru - studium specializace technologie a řízení dopravy dále rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí technologie a řízení dopravy. Teoretické poznatky jsou využívány v oblasti operativního řízení, při optimalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů a informačních technologií. Již v prvním roce studia se budeš specializovat výběrem povinně volitelných předmětů na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky. Současně budeš připraven i na další studium v doktorském stupni studia.

Teoretický základ studia - v rámci studia získáš potřebné znalosti v oblastech: teorie dopravy, optimalizace technologických procesů v dopravě, teorie logistických technologií, managementu, udržitelné mobility, modelování v dopravě, specifických aspektů mezistátní dopravy, projektového managementu, kalkulace nákladů v dopravě, progresivních systémů v osobní dopravě, progresivních systémů v kombinované dopravě, atd.

Vazba na praxi při studiu - odborné exkurze, stáže, semestrální práce zaměřené na řešení dopravně-technologických problémů v praxi, zadávání diplomových prací ve spolupráci s firmami z uvedených oblastí, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní dopravně-technologické problémy, apod.

Uplatnění - ve firmách zaměřených na dopravu, zasilatelství, logistiku, dopravně-inženýrskou činnost, apod., v rámci řízení, plánování a kontroly dopravního systému ve veřejné správě (např. na dopravních úřadech obcí, dopravních úřadech  krajů a na Ministerstvu dopravy), ve vědecko-výzkumných organizacích zaměřených na dopravu a v dopravním školství.


Doktorské studium - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Tříleté doktorské studium navazující na magisterské studium se uskutečňuje ve studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích (TDS) v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (TMDT).

Teoretický základ tvoří předměty Matematická teorie, Operační výzkum a modelování, Teorie informačních a řídících systémů, Modelování technologických procesů a Moderní logistické systémy. Absolvent má hluboké teoretické znalosti z matematiky, operačního výzkumu, informačních a řídících systémů, dopravních a telekomunikačních systémů, rozhodování, managementu, moderních logistických systémů, modelování technologických procesů a nových směrů technologie a strategického řízení. Tyto znalosti umí tvůrčím způsobem aplikovat při řešení složitých problémů dopravních, přepravních a telekomunikačních procesů. Je schopen aktivně komunikovat se zahraničními institucemi ve své odbornosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Specializovaná výuka probíhá v dopravních laboratořích Katedry technologie a řízení dopravy.

0