Bakalářské studium

Technologie a řízení dopravy (TŘD) – zaměření Technologie a řízení dopravních systémů (TŘDS)

Bakalářské studium oboru systémově integruje technické a ekonomické aspekty přemisťovacího procesu do komplexního poznání technologie a řízení dopravy a přepravy. Základ studia tvoří předměty:  Základy technologie a řízení dopravy, Technologie a řízení letecké dopravy, Technologie a řízení železniční dopravy, Technologie a řízení silniční dopravy, Technologie a řízení městské hromadné dopravy, Integrované dopravní systémy, Kombinovaná přeprava, Operační výzkum, Informatika, Logistické a přepravní technologie, Základy ekonomiky dopravního podniku, Účetnictví, atd. Součástí oboru je rovněž rozvoj právního povědomí v dopravě. Studium je zaměřeno na získání základních teoretických poznatků s vazbou na jejich praktické využití v oblasti operativního řízení, při racionalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů, včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů a informačních technologií. Cílem bakalářského studia oboru TŘD je vytvořit předpoklady pro úspěšnou činnost absolventů při analýze a následné racionalizaci v oblasti technologie a řízení jak v silniční, drážní, letecké, vodní a v městské hromadné dopravě tak i v integrovaných a intermodálních systémech.

Student se po prvním roce studia specializuje výběrem povinně volitelných předmětů na Provozování dráhy a drážní dopravy nebo na Provozování silniční dopravy nebo na Provoz a řízení letecké dopravy.

Absolvent je schopen zastávat funkce na nižším a středním stupni řízení v organizacích všech druhů dopravy, odborné funkce ve veřejné správě i v podnicích, které realizují dopravní a přepravní proces. Může vykonávat samostatné odborné práce ve spedičních a logistických firmách a logistických centrech.

Technologie a řízení dopravy (TŘD) – zaměření Logistické technologie (LT)

Bakalářské studium tohoto zaměření klade důraz na význam a postavení logistických center v logistických systémech, jejich umístění a obvody s ohledem na nabídku logistických služeb. Teoretický a praktický základ studia je rozšířen o znalosti z oboru řízení zásob, z předmětů Technologie ložných operací, Technologie skladových operací, Logistické a přepravní technologie, Zbožíznalství, Logistická centra, atd. Předmětem logistických technologií je zabezpečení a realizace materiálového toku, tj. plánování a operativní činnosti nezbytné k zásobování místa určení. Cílem studia je vytvořit předpoklady pro úspěšnou činnost absolventů v řízení firem při respektování logistických technologií, které se budou nadále dynamicky rozvíjet vlivem expanzivního růstu informačních a komunikačních technologií, pokračující globalizace trhů a pružného řízení firem.

Student v tomto zaměření absolvuje povinné předměty Zbožíznalství, Logistická centra, Technologie ložných operací, Technologie skladových operací, Technické prostředky a přepravní balení zboží.

Absolvent tohoto zaměření se uplatní v dopravních, spedičních a logistických podnicích, v logistických centrech a v nově vznikajících lehkých průmyslových zónách jako odborník na středním stupni řízení v oblasti technologie a řízení dopravy, v přepravních a logistických technologiích a jako integrátor osobní a nákladní dopravy. 

Magisterské studium

Technologie a řízení dopravy (TŘD)

Magisterské studium Technologie a řízení dopravy dále rozvíjí a prohlubuje komplexní poznání zákonitostí technologie a řízení přepravy a dopravy. Teoretické poznatky jsou využívány v oblasti operativního řízení, při optimalizaci dopravních a přepravních procesů na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektů včetně technologických a ekonomických analýz dopravních systémů a informačních technologií. Teoretický základ tvoří předměty Teorie dopravy, Modelování v dopravě, Optimalizace technologických procesů v silniční dopravě, Optimalizace technologických procesů v železniční dopravě, Optimalizace technologických procesů v letecké dopravě, Progresivní systémy v osobní dopravě, Progresivní systémy v kombinované přepravě.

Student se již v prvním roce studia specializuje výběrem povinně volitelných předmětů na oblast dráhy a drážní dopravy nebo na oblast silniční dopravy a logistiky.

Absolvent magisterského oboru Technologie a řízení dopravy samostatně aplikuje získané vědomosti v technologii a řízení složitých přemísťovacích systémů i v logistických a přepravních technologiích.

Absolvent je schopen zastávat vedoucí řídící funkce v dopravních, zasilatelských a logistických organizacích, ve státní správě a samosprávě. Rovněž se může uplatnit v samostatné tvůrčí a projektové práci v různých typech organizací včetně vědecko-výzkumné a projektové základny. Má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech úrovních řízení.

Doktorské studium

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (TMDT)

Tříleté doktorské studium navazující na magisterské studium se uskutečňuje ve studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích (TDS) v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích (TMDT).

Teoretický základ tvoří předměty Matematická teorie, Operační výzkum a modelování, Teorie informačních a řídících systémů, Modelování technologických procesů a Moderní logistické systémy. Absolvent má hluboké teoretické znalosti z matematiky, operačního výzkumu, informačních a řídících systémů, dopravních a telekomunikačních systémů, rozhodování, managementu, moderních logistických systémů, modelování technologických procesů a nových směrů technologie a strategického řízení. Tyto znalosti umí tvůrčím způsobem aplikovat při řešení složitých problémů dopravních, přepravních a telekomunikačních procesů. Je schopen aktivně komunikovat se zahraničními institucemi ve své odbornosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Specializovaná výuka probíhá v dopravních laboratořích Katedry technologie a řízení dopravy.

0